การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บำรุง) (Development of learning media entitling “Eating Healthful Food for Happy Life” for the grade four students of Watbanluang School)

Main Article Content

นพพล สุดชารมย์ (Noppol Sutcharom)
ปานใจ ธารทัศนวงศ์ (Panjai Tantatsanawong)
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม (Chaiyos Paiwithayasiritham)
สมาธิ นิลวิเศษ (Smati Nilvisase)

Abstract

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บำรุง) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  21 คน จากโรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บำรุง) ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สื่อการเรียนรู้  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อสื่อการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%)  และค่าสถิติ t-test แบบ Dependent Group


            ผลการวิจัย พบว่า 1) สื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บำรุง) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/85.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ((gif.latex?\bar{x}) =4.70, S.D. = 0.18) 


 


            The study aims to 1) develop the learning media entitling “Eating Healthful Food for Happy Life” for the grade four students of Watbanluang School with following efficiency standard of 80/80 2) investigate pre and post study performance of the grade four students with intervention of the learning media and 3) investigate student satisfaction to the learning media. The samples were twenty one students in grade four at Watbanluang School. The sampling was purposive. The research instruments included 1) the learning media 2) study performance test and 3) satisfaction test. The data analysis was done by using mean (), standard deviation (S.D.), percentage, and t-test.


            The results showed that 1) the learning media entitling “Eating Healthful Food for Happy Life” was efficiency of 80.00/85.00 with higher than the efficiency standard of 80/80 2) study performance of the samples presented higher score of protest than score of pretest with statistical significance at 0.05 level 3) the student satisfaction as an overall item was the highest level at mean (gif.latex?\bar{x}) of 4.70, S.D. of 0.18.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ