สมการการคาดการณ์รายได้จากนโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมงบประมาณของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางขั้นต่ำ กรณีศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (An Equation of Forecasting Public Revenue from Government Policy to Promote Government Budgeting of Lower Middle-Income Country: A Case Study of the Lao People's Democratic Republic)

Main Article Content

กฤษณ์ รักชาติเจริญ (Krish Rugchatjaroen)

Abstract

                บทความวิจัยนี้สะท้อนถึงการถอดบทเรียนการบริหารนโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมงบประมาณบนพื้นฐานแนวคิดและทฤษฎีของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ว่าอาจเปรียบเสมือนเพียงเหรียญด้านเดียวเท่านั้น เนื่องจากบริบทที่แตกต่าง ความพร้อมเชิงนโยบายที่มีองค์ประกอบต่างกัน ดังนั้น การพิจารณาอย่างละเอียดในทุกมิติ เป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญต่อการบริหารประเทศ มิติที่มุ่งเน้นศึกษา คือ อุตสาหกรรมที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหภาค โดยมุ่งศึกษาบทเรียนจากองค์ประกอบที่สอดคล้องกับประเทศไทย และหากพิจารณาในบริบทอุตสาหกรรมที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีผลต่อภาคธุรกิจที่หลากหลาย ก็คือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าและเสถียรภาพ ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศที่สำคัญที่สุด การลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากผลประโยชน์จะคงอยู่ภายในประเทศแล้ว ยังช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพอีกหลายแขนง และรัฐบาลยังมีการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริม กระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของนโยบาย ในการศึกษาบนบริบทของประเทศที่มีความสอดคล้องกันทางด้านวัฒนธรรม และมีความสัมพันธ์กันอย่างยาวนานกับประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงเป็นประเทศหนึ่งที่กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ให้ความสนใจในการไปท่องเที่ยว


               ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาสมการการคาดการณ์รายได้จากนโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมงบประมาณของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางขั้นต่ำ กรณีศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปรียบเสมือนมุมมองอีกหนึ่งด้าน  เพื่อเป็นการยืนยันว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังเป็นตัวชี้วัดสำคัญต่อการกำหนดนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจได้แท้จริงหรือไม่


               ข้อสรุปของบทความวิจัยนี้พบว่า นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี้มีประสิทธิภาพ และมีโอกาสพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง เพราะถึงแม้ว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะไม่ได้มีนโยบายในการลงทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจำนวนมากนัก หากเปรียบเทียบกับประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียน แต่นักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


 


                This research article reflects the public policy management in lesson learn for budgetary support (public expenditure) from the concepts and theories of developed countries that may be just suitable for developed country only, because of in another country is different contexts and policies then that have not readiness in different components, so careful consideration in every dimension is fundamental to the administration of the country. The study-oriented dimension is an industry that can propel the economy at a macro level. Similarly aims to study the lessons from the elements that correspond to Thailand. In the context of the industry, which can continue to stimulate the economy and affect the various sectors of the business, so the tourism industry faces an important role in the country's progressive and stable economic, social and political stability. Because tourism is the most important to get the revenue from foreigners have been spending. Investment in tourism industry the benefits will remain within the country as government has a policy to promote and encourages continued tourism to strengthen the policy. If the lesson learn by consistent contextual in a culture that has long been associated with Thailand. Lao People's Democratic Republic is one of the countries where tourists pay attention to travel.


               The researcher had aimed to study the equation of revenue forecast from government policy on budget promotion of middle income country group by another to confirm, is it suitable to prepare the fiscal expenditure? Is the tourism industry also an important indicator of economic policy-making?


               The conclusion of this research paper presented the tourism promotion policy of the Lao People's Democratic Republic is effectiveness. The Lao People's Democratic Republic has a chance to develop continuously. Eventually, the Lao People's Democratic Republic will not have much investment policy to promote tourism in compared to countries in ASEAN region but tourists still travel in the Lao People's Democratic Republic.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ