การเลือกภาษาของชาวผู้ไทอำเภอคำม่วงและอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (Language choice of Phu Tai Kham muang and Sam Chai, Kalasin.)

Main Article Content

วรรธนะ ปัญบุตร (Wantana Panboot)
สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ (Suwattana Liamprawat)

Abstract

            บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเลือกภาษาของชาวผู้ไทอำเภอคำม่วงและอำเภอ   สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างชาวผู้ไทในอำเภอคำม่วงและอำเภอสามชัย จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามให้เลือกตอบและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ผลการศึกษาตามปัจจัยถิ่นที่อยู่อาศัยพบว่า ชาวผู้ไทอำเภอคำม่วงเลือกใช้ภาษาผู้ไทสูงสุด รองลงมาคือ ภาษาไทย และภาษาอีสาน ตามลำดับ ในขณะที่ชาวผู้ไทอำเภอสามชัยเลือกใช้ภาษาผู้ไทสูงสุด รองลงมาคือ ภาษาอีสาน และภาษาไทย ตามลำดับ ส่วนภาษาที่ชุมชนทั้งสองเลือกใช้น้อยที่สุดเหมือนกัน คือ ภาษาผู้ไทปนภาษาไทย  เมื่อพิจารณาปัจจัยอายุ พบว่า ชาวผู้ไททุกช่วงอายุเลือกใช้ภาษาผู้ไทสูงสุดเหมือนกัน รองลงมาจะแตกต่างกันตามช่วงอายุ คือ ช่วงอายุระหว่าง 15 – 25 ปี เลือกใช้ภาษาไทย และภาษาอีสาน ตามลำดับ ในขณะที่ช่วงอายุระหว่าง 35 – 45 ปี และช่วงอายุระหว่าง 55 – 65 มีลำดับการเลือกใช้ภาษาคล้ายกัน คือ เลือกใช้ภาษาผู้ไทปนภาษาอีสาน และเลือกใช้ 3 ภาษา ตามลำดับ นอกจากนี้ทั้งสองช่วงอายุไม่พบการเลือกใช้ภาษาอีสานปนภาษาไทย


 


             The objective of this article is to study Phu Tai’s Language Choice in Kham Muang and Sam- Chai district from their locality and age. The samples consist of 120 Phu Tai who live in Kham Muang and Sam Chai district, Kalasin.The data were collected by using questionnaires and informal interview. Research finding were as follow: (1) According to the locality factor, Phu Tai is the most language chosen by Phu Tai who live in Kham Muang and Sam Chai. Secondary, Thai and Isan are used in Kham Muang respectively while the second and third of Sam Chai are Isan and Thai respectively. In contrast, mixed Thai and Phu Tai is chosen hardly. (2) Considering of age factor was found that the totally of age use Phu Tai at most. The age during 15-25 years old choose to use Thai and Isan respectively, but the age during 35-45 and 55-65 years olds are similar to use mixed Phu Tai and Isan language and use all languages respectively. In addition, both of these ages do not use mixed Isan and Thai.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ