วิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (Analyze elements of Professional Learning Community (PLC))

Main Article Content

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (Rungchatchadaporn Vehachart)

Abstract

                บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพของครูในโรงเรียน โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษา อังกฤษ และนำเสนอตามลำดับดังนี้ ความเป็นมา ความสำคัญ ความหมาย และองค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในบริบทสถานศึกษามีองค์ประกอบสำคัญ 62 องค์ ประกอบ และนำมาสรุปด้วย Bar Chart Synthesis ได้ดังนี้ องค์ประกอบที่นักวิชาการมีความเห็นตรงกันมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่  องค์ประกอบที่ 9 ด้านการร่วมมือรวมพลัง องค์ประกอบที่ 46 ด้านการเผชิญหน้ากับผู้ต่อต้านเป้าหมายร่วมของครู องค์ประกอบที่ 2 ด้านการมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน องค์ประกอบที่ 6 ด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกัน องค์ประกอบที่ 42 ด้านการให้อิสระแก่ครูในการพัฒนาความเป็นผู้นำของตนเองและวางแผน องค์ประกอบที่ 47  ด้านการกระจายความเป็นผู้นำทางวิชาชีพ


                This article aims to analyze literature related to community learning concepts of the teacher's profession in school.  By analyzing the content, articles and research related in both Thai and English, and presenting them as follows: Background, significance, meaning and elements of Professional Learning  Community.  In the context of educational institutions, there are  62  important elements .  Bar Chart Synthesis is the most common feature in the study. Collaboration combines the power of the 46th aspect of face-to-face confrontation with teachers' co-ops. The second is value sharing and shared vision. Feature 6: Developing shared vision. To develop their own leadership and to plan the 47th aspect of professional leadership.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ