ศักยภาพการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (The Potential of Tourism for the senior tourists through community participation: a case study of Bang Luang Market community 122 Rattanakosin Era, Bang Len district, Nakhonpathom province)

Main Article Content

อภิเดช ช่างชัย (Apidet changchai)

Abstract

               การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุของชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และ 2) สะท้อนผลกระบวนการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุของชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีขั้นตอนดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการสนทนากลุ่มในการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุของชุมชนตลาดบางหลวง ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติตามแผนการสนทนากลุ่มในการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุของชุมชนตลาดบางหลวงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ขั้นตอนที่ 3 สังเกตผลปฏิบัติตามแผนการสนทนากลุ่มในการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุของชุมชนตลาดบางหลวงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และ ขั้นตอนที่ 4 สะท้อนผลกระบวนการสนทนากลุ่มในการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุของชุมชนตลาดบางหลวงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การวิจัยนี้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายชุมชน ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบางหลวง จำนวน 1 คน สมาชิกสภาเทศบาลบางหลวง จำนวน 2 คน ผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชนบางหลวง จำนวน 5 คน  ผู้สูงวัยที่อาศัยในชุมชนบางหลวง จำนวน 2 คน 2) ฝ่ายนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสูงวัยที่ชอบมาเที่ยวที่ชุมชนบางหลวงจำนวน            4 คน และ 3) ฝ่ายนักวิจัย จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 15 คน สนทนากลุ่มตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแล้ววิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา


               ผลการวิจัย พบว่า ในขั้นตอนที่ 1 แผนการดำเนินงาน คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายชุมชน ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบางหลวง จำนวน 1 คน สมาชิกสภาเทศบาลบางหลวง จำนวน 2 คน ผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชนบางหลวง จำนวน 5 คน  ผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนบางหลวง จำนวน 2 คน 2) ฝ่ายนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสูงอายุที่ชอบมาเที่ยวที่ชุมชนบางหลวงจำนวน  4 คน และ 3) ฝ่ายนักวิจัย และนักวิจัย จำนวน       1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 15 คน สนทนากลุ่ม 5 ประเด็น คือ สิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสูงอายุมาเที่ยว เส้นทางที่เข้าถึง สิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรม และที่พัก  ณ แพในชุมชนบางหลวง ในช่วงที่ไม่ใช่วันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 พักเบรกเวลา 10.00 น. และรับประทานอาหารเที่ยงเวลา 12.00 น.ขั้นตอนที่ 2 พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนทุกประการ ขั้นที่ 3 พบว่า สิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสูงอายุมาเที่ยว คือ มีความสงบ ร่มรื่นบรรยากาศดี มีศิลปวัฒนธรรมจีน ศาลอาม่า และมิตรไมตรีของคนบางหลวง เส้นทางที่เข้าถึง คือ     บางหลวงมีเส้นทางที่สะดวกทางเข้าหลายแต่มีผิวถนนที่ขรุขระเป็นบางช่วง มีป้ายบอกทางที่ชัดเจนแต่บางป้ายมีสิ่งปลูกสร้างกีดขวาง และมีรถตู้ รถเมล์เข้าถึงชุมชน สิ่งอำนวยความสะดวกมีที่นั่งในแพที่บรรยากาศดีไว้บริการนักท่องเที่ยว บริการคาราโอเกะฟรี มีมอเตอร์ไซด์รับจ้างไว้บริการ กิจกรรม มีหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนจึงทำให้กิจกรรมที่มีไว้รับรองนักท่องเที่ยวมีหลากหลาย และที่พักยังไม่มีการลงทุนจากภาคเอกชนแต่นักท่องเที่ยวสามารถพักบริเวณชุมชนเมืองรอบชุมชนบางหลวงที่ห่างออกไป ขั้นตอนที่ 4 พบว่า การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นขั้นตอนการพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องเพราะการพัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน คนในชุมชนต้องทราบศักยภาพของชุมชน


 


              This action research aimed to 1) study the potential of tourism for the senior tourists through community participation: a case study of Bang Luang Market community 122 Rattanakosin Era, Bang Len district, Nakhonpathom province and 2) reflect the effect of processing and effect of study the potential of tourism for the senior tourists through community participation: a case study of Bang Luang Market community 122 Rattanakosin Era, Bang Len district, Nakhonpathom province. There were 4 phrases of research methods: a) planning of focus group to study the potential of tourism for the senior tourist through community participation, i.e., b) acting of focus group to study the potential of tourism for the senior tourist through community participation, i.e., c) observing the action in planning of focus group to study the potential of tourism for the senior tourist through community participation through community participation, i.e., and d) reflecting the effect of processes and study the potential of tourism for the senior tourist through community participation through community participation. There were 3 groups of participant (Community participants were 1 headman, 2 municipalities, 5 entrepreneurs in community, 2 seniors, Senior tourist like to visit in Bang Luang Market participants were 4 Senior tourist while Researcher was 1 researcher) summation were 15 person. There were focus group through process of action research. Qualitative collection data used content analysis was for the qualitative data.


                    The findings revealed the: 1) the planning were 3 groups of participants (Community participants were 1 headman, 2 municipalities, 5 entrepreneurs in community, 2 seniors, Senior tourist like to visit in Bang Luang Market participants were 4 Senior tourist while Researcher was 1 researcher) summation were 15 person. There were focus group about 5 issues: attraction, accessibility, amenities, activity and accommodation at a pontoon in Bang Luang Market community, i.e., it’s not holiday and started focus group at 08.30 AM-12.00 PM; 2) the participants were carried out according to plan and complete; 3) the attraction senior tourist were peace, good atmosphere, Chinese arts and culture Arma shrine and friendly, i.e., accessibility were have some easy route to entrance many but there was some rough road surfaces, there are clear signs but some signs has barricades and vans and buses to reach the community,  i.e., amenities have a seat in a good atmosphere to serve tourists, free karaoke service, and a motorcycle taxi service for senior tourist, i.e., activity there were many organization to support this community so have many activities for the senior tourists, i.e., and accommodation were not investment from the private sector by the accommodation but tourists can stay in urban communities around the Bang Luang Market community some kilometer away; and 4) the study of potential tourism for the senior tourists through community participation: a case study of Bang Luang Market community 122 Rattanakosin Era, Bang Len district, Nakhonpathom province was correct steps because before development of tourism for senior in community the person in community must be potential data of community.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ