เรื่องเล่าความสำเร็จของการสร้างตราสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมยาเข้าสู่บัญชี นวัตกรรมไทย (Life Narrative success creating Brand for Pharmaceutical Industry enter in innovation Thailand List )

Main Article Content

อนันต์ วัชรดำรงกุล (Anan Watcharadamrongkun)
พิทักษ์ ศิริวงศ์ (Phitak Siriwong)

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงเรื่องเล่าความสำเร็จการสร้างตราสินค้าในอุตสาหกรรมยาสู่บัญชีนวัตกรรมไทย และ 2) ศึกษาปัญหา และอุปสรรคการดำเนินงานของการสร้างตราสินค้าในอุตสาหกรรมยา สู่บัญชีนวัตกรรมไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาอัตชีวประวัติผ่านเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิต  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เจ้าของบริษัท และพนักงานผู้ร่วมงาน 3 คน จากบริษัทผู้ผลิตเวชภัณฑ์ยาที่ได้ผ่านการขึ้นบัญชียานวัตกรรมไทยแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร


               ผลการวิจัยพบว่า เจ้าของบริษัทเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ผลิตยาที่สร้างลักษณะตราสินค้าที่ดี คือ นำกลยุทธ์การสร้างตราสินค้า สรุปองค์ประกอบตราสินค้าประกอบด้วย การส่งมอบผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ นวัตกรรม ความสามารถในการบริหารจัดการ ความพึงพอใจของลูกค้า เวลาสู่ตลาด และความศรัทธา


               สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาการสร้างตราสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมยาเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทยคือ การช่วยให้องค์กรมีแนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรผู้ผลิตยานวัตกรรรม การผลิตยาคุณภาพ และความสามารถในการจัดการ สร้างเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ของลูกค้ากับยาที่ได้ทะเบียน และเข้าสู่บัญชียานวัตกรรม


 


               The purpose of this research were 1) to study Life Narrative creating Brand for Pharmaceutical Industry enter in innovation Thailand List 2) to study the problem and operational barrier of creating brand for Pharmaceutical Industry enter in innovation Thailand List. It was a qualitative research, which the autobiography was narrates by studying through life experience. Data were collected by in-depth interview, and non-participant observation. The primary contributor was the owner of company and 3 employees from pharmaceutical manufacturer in Bangkok enter in innovation Thailand List.


               The research found that the company owner is a successful entrepreneur in being a pharmaceutical manufacturer who creates a good brand identity, namely, adopting branding strategies. Summary of brand elements: deliver quality pharmaceutical products, innovation, the ability to manage, customer satisfaction, time marketing, and faith.


               Summary of the findings from the branding study for the pharmaceutical industry into the innovation list of Thailand. It supports the organization to develop for the innovation pharmaceutical manufacturer. It can production of quality drugs and ability to manage build confidence in customer trust with registered drugs and enter into innovative drug list.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ