การให้ความหมายและการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยของรัฐบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตปริมณฑล (Work-Related Happiness Meaning and Facilitation of Operational Officers in a Perimeter Government University)

Main Article Content

จันทร์ตรี แย้มเดช (Chantree Yamdech)
ปริญญา หรุ่นโพธิ์ (Parinya Roonpho)

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ความหมายและการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยของรัฐบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตปริมณฑล เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากพนักงานระดับหัวหน้าและพนักงานสายปฏิบัติการ จำนวน 11 คน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานให้ความหมายความสุขในการปฏิบัติงาน คือการปฏิบัติงานแล้วได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่า การได้ทำงานที่ตรงกับความสามารถและความถนัด การมีเพื่อนร่วมงานดีมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และการมีหัวหน้างานที่ดี การสร้างความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงาน คือ การที่พนักงานได้ทำงานในองค์กรที่มั่นคง ได้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี การได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง การมีความก้าวหน้าในการทำงาน การมีสวัสดิการและมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี การมีปริมาณงานที่เหมาะสม และการได้รับมอบหมายงานที่มีคุณค่า องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้พนักงานสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตปริมณฑล มีความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น


               This research aimed to study the meaning and the facilitation of work-related happiness for operational officers in a perimeter-area public university which was designed as a qualitative research. The researchers collected data using in-depth interview, which included key Informants, and purposive sampling technique from 11 head officers and operational officers totally. The results showed that work-related happiness meanings defined by the officers are worthwhile remuneration, aptitude- and competency-relevant working, having supportive colleagues, and having nice head officers.  Work-related happiness facilitation includes working in sustainable organization, receiving justified remuneration, recognition from colleagues, having nice colleagues, opportunity to self-development, work promotion, sublime welfare and work environment, proper workload, and valuable work assignment. Those components could facilitate the operational officers in a perimeter-area public university to work-related happiness.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ