ความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมของผู้มีรายได้แตกต่างกันในจังหวัดภูเก็ต (Demands for Condominium of Consumers with Different Income in Phuket Province)

Main Article Content

นิตยา รู้จัก (Nittaya Roojak)
ภัทรวรรณ แท่นทอง (Phattarawan Tantong)

Abstract

               การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต จำแนกตามส่วนประสมทางการตลาด 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความต้องการซื้อคอนโดมิเนียม และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับความต้องการซื้อคอนโดมิเนียม มีการสุ่มตัวอย่าง             แบบเฉพาะเจาะจง และสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า รวม 402 ตัวอย่าง เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาความถี่ และร้อยละ และมีการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ ไคสแควร์


               ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการซื้อดังนี้ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ต้องการซื้อคอนโดมิเนียมแบบตึก 8 ชั้นขึ้นไปหรือแบบ High-Rise ระเบียงอยู่ทางทิศตะวันออก แบรนด์แสนสิริ ต้องการแบรนด์ดังกล่าวเพราะชื่อเสียงของผู้ประกอบการ พื้นที่ใช้สอย ขนาด 35-45 ตารางเมตร บริการส่วนกลาง ด้านระบบรักษาความปลอดภัย และที่จอดรถยนต์ 51-70 เปอร์เซ็นต์  2) ด้านราคา ต้องการตารางเมตรละ 20,000-39,999 บาท ค่าส่วนกลาง 30-40 บาทต่อตารางเมตร และ ชำระเงินดาวน์ 20-29 เปอร์เซ็นต์ 3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ต้องการคอนโดมิเนียมในอำเภอเมือง และต้องการซื้อ ณ สำนักงานขาย และ 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์ของโครงการ และรูปแบบการส่งเสริมการตลาดแบบมีส่วนลดจากราคาขาย


               ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ มีความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อคอนโดมิเนียม อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เงินออมเฉลี่ยต่อเดือน และวัตถุประสงค์ในการซื้อ มีความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อคอนโดมิเนียม อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


 


               The purpose of this research aimed to 1) study the demands for condominium 2) study personal factors associated with demands for condominium and 3) study economical factors associated with demands for condominium. Data collecton through purposive sampling and quota sampling was employed.  Four hundred and two questionnaires were collected and used SPSS for windows to examine frequency, and percentage. Hypothesis testing was conducted with Chi-square.


               The results showed that demands for condominium in of most of sample were as the following: 1) Product : building with higher eight stories (High-Rise), East balcony room,  Sansiri brand, because of its famous entrepreneur, 35-45 square meters of room area, full security service, and 51-70 percent of parking lot, 2) Price : 20,000-39,999 baht per square meters, 30-40 baht per square meters of maintenance and common area fee and 20-29 percent of installation of down payment 3) Place : locating at Muang district and buying at sales office and 4) Promotion : information via website and sales discount.


               The hypothesis results showed that 1) all personal factors such as gender, age, education, occupation and status related to demands for condominium in Phuket province, at a significant level of 0.05. and 2) all economic factors such as monthly income, monthly saving and purchasing purpose related to demands for condominium in Phuket province, at a significant level of 0.05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ