การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการตลาดของโรงแรมอิสระระดับ 4-5 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต (The usage of social media for marketing of 4-5 star independent hotels in Changwat Phuket, Thailand)

Main Article Content

เขมธัชกานท์ สกุลกฤติธีนันท์ (Khemtuchagarn Sakukritteenun)
ณารีญา วีระกิจ (Nareeya Weerakit)

Abstract

                 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทำการตลาดของโรงแรม 2) สำรวจตัวชี้วัดผลความสำเร็จที่สำคัญจากการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์และ 3)  วิเคราะห์โอกาสและความท้าทายจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการตลาดของโรงแรมอิสระระดับ 4-5 ดาว ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงแรมอิสระระดับ 4-5 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ที่มีการสื่อสารการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า โรงแรมอิสระระดับ 4-5 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ใช้เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ทั้งแบบที่โรงแรมควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ได้แก่ สื่อที่โรงแรมเป็นเจ้าของ (Owned Media) สื่อจ่ายเงิน (Paid Media) และสื่อที่บุคคลอื่นสื่อสารเกี่ยวกับสินค้า/บริการของโรงแรมผ่านสื่อของตนเองหรือสื่อสาธารณะอื่น (Earned Media) โดยเน้นสื่อสารเนื้อหาทางการตลาดให้สอดคล้องกับความสนใจและพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ จดจำ เข้าใจ เห็นคุณค่า และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้า/บริการของโรงแรม ทั้งนี้โรงแรมส่วนใหญ่ใช้ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารการตลาด โดยประเมินจาก 1) จำนวนผู้รับข้อมูลบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละช่องทาง 2) จำนวนการมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์ของลูกค้า 3) จำนวนผู้เข้าถึงข้อมูลบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ 4) การเพิ่มขึ้นของรายได้ 5) จำนวนแฟนเพจแต่ละช่องทางสื่อ ส่วนโอกาสและความท้าทายในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารการตลาด คือ การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือการทำงานของสื่อสังคมออนไลน์ตลอดจนรูปแบบการสื่อสารการตลาดออนไลน์ใหม่ ตลอดจน พฤติกรรม ความชอบ ความสนใจของผู้บริโภคต่อเนื้อหาทางการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ปัจจัยเหล่านี้สร้างโอกาสและความท้าทายให้กับโรงแรมอิสระระดับ 4-5 ดาวในการทำการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์


 


                The objectives of this qualitative research were to 1) explore the usage of social media marketing for 4-5 star independent hotels in Phuket. 2) identify the key success indicators of social media marketing for 4-5 star independent hotels in Phuket. 3) investigate the opportunities and challenges of social media marketing for 4 to 5 star independent hotels in Phuket.


               The in-depth interview was applied using purposive sampling method. All 4-5 star independent hotels which have been using social media networking sites for hotel marketing purpose were the target. The results presented that the independent hotels utilized both controllable and uncontrollable social media networking platforms which were owned media, earned media, and paid media. Content marketing were communicated mainly to meet the social media usage, behavior, preference, interests of targeted customers. It is convenience for online customers to access to hotel information, news, activities, and sales promotion. Social media marketing could generate brand awareness, brand recognition, brand integrity towards hotel product and services in customer’s mind. The key success factors of social media usage for marketing communication were 1) the number of acknowledged audiences on each social media channels from social media reach 2) engagement rate 3) conversion rate 4) hotel revenue ratios and 5) number of fanpages. According to the development of social media tools, techniques, other new online media marketing channels and inclusive customer behavior and customer preference to content marketing are rapidly changing. These factors determined opportunities, challenges to hotel social media marketing for 4-5 star independent hotels in Phuket.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ