การจัดการองค์กรตามแนวคิด 7s ของ McKinsey ที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Organization Management according to McKinsey’s 7s Framework that Contributes to Innovation Organization Case Study: Organization Awarded an Excellent Innovation Organization)

Main Article Content

กรรณิการ์ สิทธิชัย (Kannika Sittichai)
สันติธร ภูริภักดี (Santidhorn Pooripakdee)

Abstract

               งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการองค์กรตามแนวคิด 7s ของ McKinsey ที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสอดคล้องของการจัดการองค์กรตามแนวคิด 7s ของ McKinsey กับการเป็นองค์กรนวัตกรรม และศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารที่อยู่ในองค์กรที่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม ที่มีต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรมตามแนวคิด 7s McKinsey Framework โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใน 2 เทคนิค ได้แก่ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้บริหาร และบุคลากร ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าแห่งหนึ่งที่ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 9 คน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาการจัดการองค์กรตามแนวคิด 7s ของ McKinsey แต่ละปัจจัยแล้วพบว่า บริษัทเอกชนมีการจัดการ มีการดำเนินการ รวมทั้งมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรมครบทุกปัจจัย ทั้งส่วนที่เป็น Hard S’s (เปรียบเสมือนฮาร์ดแวร์) และ Soft S’s (เปรียบเสมือนซอฟแวร์) โดยที่ด้าน Hard S’s  โครงสร้าง (Structure) ของบริษัทฯ เป็นแนวระนาบทำให้เกิดความยืดหยุ่นสูงในการทำงาน เน้นเปิดให้เสนอความคิดเห็น และสามารถสั่งการอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว ด้าน Soft S’s รูปแบบของผู้บริหารระดับสูง (Style) ใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างองค์กรแบบยั่งยืน เน้นการสร้างทีม และให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติให้พนักงานเห็นอยู่เสมอ


 


               This research is the study of organization management according to McKinsey’s 7s framework that contributes to innovation organization. Case study is an organization awarded an excellent innovation organization. Its objectives are studying the concordance of organization management according to McKinsey’s 7s Framework with being an innovation organization and studying the opinion of executives in an awarded innovation organization toward innovation organization according to McKinsey’s 7s Framework. This research uses qualitative research in two techniques, namely documentary research and in-depth interview; the key informants are 9 executives and staffs in company. After considering each factor of organization management according to McKinsey’s 7s Framework, the result found that company. Has its management, operation including various activities that contribute to innovation organization in all factors both in Hard S’s (compares to hardware) and Soft S’s (compares to software). Hard S’s is the company structure which is plane. It causes high flexibility for working, emphasizes on expressing opinions and enables to direct an approval rapidly. For Soft S’s is chief executive style, using participative management model to establish sustainable organization by emphasizing team building and giving priority to innovation creation. In addition, it is always a role model for employees.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ