การสร้างมูลค่าเพิ่มที่ปรากฏอยู่บนป้ายฉลากสินค้าอาหารเสริมประเภทน้ำมันปลา ของผู้สูงอายุ (The value-added that appears on the label of Supplements type fish oil of the elderly)

Main Article Content

รัชมงคล ทองหล่อ (Ratchamongkhon Thonglor)
ธารารัตน์ ปานศรี (Tararat Pansri)
สมบูรณ์ เหมือนศรีพลี (Somboon Maunsriplee)

Abstract

              งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาการสร้างมูลค่าเพิ่มที่ปรากฏอยู่บนฉลากสินค้าอาหารเสริมประเภทน้ำมันปลาสำหรับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาการสร้างมูลค่าเพิ่มที่ปรากฏอยู่บนฉลากสินค้าอาหารเสริมประเภทน้ำมันปลาสำหรับผู้สูงอายุและตรวจสอบโดยการถ่ายภาพฉลากสินค้าทั้งหมด 10 ยี่ห้อ ที่มีจำหน่ายในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร


               ผลการวิจัย พบว่า การสร้างมูลค่าที่ปรากฏอยู่บนฉลากสินค้าอาหารเสริมประเภทน้ำมันปลาสำหรับผู้สูงอายุมี 11 ประเภท ดังนี้ 1) การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการระบุโอเมกา 3 (OMEGA3) 2) การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการระบุจำนวนของแคปซูล 3) การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการระบุเครื่องหมายรับรองมาตรฐานอาหารและยา หรือ (อย.) 4) การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการเพิ่มรูปภาพประกอบ 5) การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการระบุผลการตรวจสอบคุณภาพระดับสูง 6) การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการระบุคำแนะนำในการรับประทาน 7) การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการระบุถึงวิธีบริโภคอาหารเสริมประเภทน้ำมันปลาในฉลากผลิตภัณฑ์8) การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการระบุส่วนประกอบที่สำคัญในผลิตภัณฑ์ 9) การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการระบุฉลากภาษาอังกฤษ 10) การเพิ่มมูลค่าเพิ่มโดยการระบุวันหมดอายุ 11) การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการระบุคำเตือนข้อเสนอแนะจากวิจัยครั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถนำไปเป็นแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและแตกต่างจากคู่แข่งผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับปรุงป้ายฉลากสินค้าให้ระบุข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ของผู้บริโภคต่อไป


 


              This research is a qualitative research used content Analysis. This research is aimed at analyzing the content of the value- added that appears on the label of Supplements vitamin type fish oil of the elderly person. The researcher analyzed the content of the value-added that appears on the label of Supplements vitamin type fish oil of the elderly person, and checked by taking pictures of all 10 brands in See-lom, Bangkok. The research found that the value found on the labels of Supplements vitamin type fish oil of the elderly are 11 types as follows: 1) Increased retail value by indicating that there are Omega 3 2) Value added by indicating how many capsules in a single product. 3) Value Added Identification of Food Standards. 4) Add value by adding an image. 5) Value added on product labels by specifying HIGHT QUALITY. 6) Creating value added by word. Recommended to eat food. 5 masses in a reasonable proportion on a regular basis. 7) Value creation by identifying how fish oil supplements are used in product labels. 8) Value creation by identifying key components in production. 9) Value creation by identifying English. 10) Add value by specifying the date, month, year, and expiration date. 11) Value added by identifying warnings for consumption of fish oil supplements. 12) Elderly behaviors of elderly people who consume dietary supplements. Therefore, the entrepreneur can develop the product. Conclusions and Recommendations from this research. Entrepreneurs can take the concept of product design to a wide range and different from competitors. Operators can update their labels to provide clear, accurate and complete information.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ