การตัดสินใจเลือกเช่าอาคารชุด (Consumer Decision on Leasing a Condominium)

Main Article Content

ณัชชา สุขวัฒน์ (Natcha Sukawat)
ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (Chinnaso Visitnitikija)

Abstract

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการการตัดสินใจเลือกเช่าอาคารชุดของผู้บริโภคในเขตลาดกระบังจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการการตัดสินใจเลือกเช่าอาคารชุดของผู้บริโภคในเขตลาดกระบังเพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกเช่าอาคารชุดของผู้บริโภคในเขตลาดกระบังประชากรในการศึกษาคือประชากรที่เช่าอาคารชุดในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เลือกตัวอย่างจำนวน 400 คน โดยให้ตอบแบบสอบถาม โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และนำข้อมูลที่รวบรวมได้ประมวลผลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test การวิเคราะห์แบบ ANOVA ใช้ F-test, (One-way ANOVA), Pearson Product Moment Correlation และ Multiple Regression Analysis


               ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย อายุ 21-30 ปี สถานภาพ โสด  การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อต่อเดือน 10,001-20,000 บาทและมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกเช่าอาคารชุดของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง ภาพรวมอยู่ในระดับความสำคัญมาก  กระบวนการการตัดสินใจเลือกเช่าอาคารชุดของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง ภาพรวมอยู่ในระดับความสำคัญมาก  ข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกเช่าอาคารชุดของผู้บริโภคในเขตลาดกระบังที่แตกต่างกัน  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกเช่าอาคารชุดของผู้บริโภคในเขตลาดกระบังมีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกเช่าอาคารชุดของผู้บริโภคในเขตลาดกระบังภาพรวมมีความสัมพันธ์สูงทิศทางเดียวกัน  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกเช่าอาคารชุดของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง  ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


                    ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ผู้ประกอบการอาคารชุดให้เช่าควรให้ความสำคัญกับการออกแบบห้องพักให้มีขนาดกว้างขวาง อากาศสามารถถ่ายเท่ได้ดี กำหนดราคาห้องพักให้เหมาะสมกับขนาดของห้องพัก มีระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน เลือกทำเลที่ตั้งที่มีการคมนาคมสะดวก ใกล้แหล่งชุมชน มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ การชำระค่าเช่ามีความยืดหยุ่นและมีบริการทางด้าน อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ภายในห้องพัก  มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีบุคลิกภาพน่าไว้วางใจ มีกระบวนการแก้ไขปัญหาการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว  มีร้านค้าอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เช่น ร้านซักรีด ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และมีบริการด้านสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ


 


                   The purposes of this study were to compare the process of a decision making of consumer by different personal patterns on leasing a condominium, to study the correlation between the important level of marketing mix factors with the process of a decision making on leasing a condominium, and also to study the marketing mix factors which influence consumer to select to purchase a condominium in Lad Krabang district.  The sampling groups were 400 consumers who leased condominiums in Lad Krabang district in Bangkok area by using questionnaire as a tool to collect data which analyzed for both descriptive and inferential statistics, namely percentage, mean, standard deviation, t-test, f-test, One-way Anova, Pearson correlation, and multiple regression analysis.


               Findings indicated that most of respondents were male, aged between 21-30 years old, single marital status, earned less than bachelor degree, earned an average monthly income of 10,001-20,000 baht, and worked for private industries. The overall picture of the opinions on the decision of choosing to lease a condominium regarding of marketing mix were at a high level. The process of a decision making of consumer on leasing a condominium were at a high level. The factors of different personal patterns, such as age, level of education, and occupation affected the decision making of leasing a condominium in Lad Krabang district. The factors of marketing mix factors on choosing to lease a condominium correlated to the process of making decision at a high level in the same direction. The marketing mix factors, such as marketing promotion, Distribution Channel, personnel and physical appearance influence the consumer decision on choosing to lease a condominium at a statistically significant .05 level.


            Recommendations from the study results were that administrative officers should emphasize on the condominium design, such as spacious room, air circulation, prices appropriate to room size, standard utility, advertising thru multimedia, flexible rental payment, WI-Fi ready, convenience store, safety security system with dependable personnel, and rapidly resolve problems, etc.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ