การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่น (The Application Development of Screening a Risk Behavior for Adolescent Student (Screen Me))

Main Article Content

สุรินทร์ อุ่นแสน (Surin Aunsan)
ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส (Pannarat Wongpattananipas)
ณัฐรดี อนุพงค์ (Natradee Anupong)

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่นสำหรับครูหรือบุคลากรในโรงเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่น พฤติกรรมนักเรียนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา การวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนใช้ข้อมูลพฤติกรรม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียน สุขภาพกาย ครอบครัว เศรษฐกิจ ยาเสพติด ความปลอดภัย และพฤติกรรมทางเพศ ซึ่งประยุกต์จากแผนผังต้นไม้ตัดสินใจการจำแนกพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่น เว็บแอปพลิเคชันพัฒนาด้วยภาษา PHP และใช้ฐานข้อมูล MySql ในการเก็บข้อมูล ฟังก์ชันการทำงานหลักของโปรแกรมประกอบไปด้วย การเพิ่มข้อมูลนักเรียน การเพิ่มตารางประเมิน และการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 20 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการประเมินความพึงพอใจการใช้งานโปรแกรมพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ ด้านกระบวนการทำงานของโปรแกรม และด้านคุณภาพของโปรแกรมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.5 เท่ากัน ผู้วิจัยได้นำผลจากการทดสอบไปปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรม เพื่อให้สามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


 


                     The purpose of this research was to develop web application of screening a risk behavior for adolescent student. Web application supports teacher or advisor who related student care and support system of school. Student’s behavior classified into three groups that includes normal group, risk group and problem group. The behaviors are evaluated under six type of behavior that includes ability, healthy, family and economy, drug, safety and sexual. Student’s behavior group and behavior type are applied by using decision tree of adolescent’s behavior classification. This web application is developed by using PHP language. Data is stored in MySql database. Main functions of program are adding student detail, creating evaluated schedule and behavior evaluation. Unit testing result of developer represented 84.62% of valid functional program. User Acceptance testing result of user by using satisfaction survey represented both of satisfied type are 4.5 of average level that included satisfied process and quality of program. The researches plan to customize program for supporting user requirement and increasing program efficiency.   


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ