ปัจจัยเหตุของความพึงพอใจที่มีต่อความภักดีของลูกค้า: กรณีเว็บไซต์บิวตี้คูล (Antecedents of Satisfaction towards Customer Loyalty: Case of Beauticool website)

Main Article Content

พนัชกร สิมะขอรบุญ (Panuschagone Simakhajornboon)
ตติยา คู่มงคลชัย (Tatiya Khoomongkolchai)

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยเหตุของความพึงพอใจที่มีต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเว็บไซต์บิวตี้คูล เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือแบบสอบถามซึ่งพัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมและตรวจสอบความเที่ยงโดยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบาค  แบบสอบถามได้กระจายออนไลน์ไปยังกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์บิวตี้คูล ได้รับการตอบกลับจำนวน 207 ฉบับ นำข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์สมการโครงสร้างได้ จำนวน 174 ฉบับด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติแบบเส้นทางกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (Partial Least Square: PLS) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SmartPLS 2.0 ผลที่ได้พบว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดี (ß=0.775, t=16.925) คุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ  (ß=0.383, t=3.914) การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งานไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ (ß=0.201, t=1.375) ความไว้วางใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ (ß=0.353, t=2.517) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โมเดลสมการโครงสร้างสามารถอธิบายผลของความภักดีได้ร้อยละ 60.00  ( 0.600, adj= 0.588) จากผลการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อเวบไซต์บิวตี้คูลในการสร้างความภักดีของลูกค้าโดยผ่านความพึงพอใจที่เกิดจากคุณภาพบริการและความไว้วางใจ


 


                     The purpose of this research was to investigate the antecedents of satisfaction towards customer loyalty of Beauticool website’s users. The research instrument was a questionnaire developed from a literature review and validity test by the Cronbach coefficient alpha test. The questionnaire was distributed online to experienced users using BeautiCool website and was a response at 207. The data were analyzed by the partial least squares statistical analysis method (PLS) with SmartPLS 3.0 software. The result found that Satisfaction has a positive influence on loyalty (ß=0.775, t=16.925), Service quality has a positive influence on satisfaction (ß=0.383, t=3.914), Perceived ease of use has not influence on Satisfaction (ß=0.201, t=1.375), Trust has a positive influence on satisfaction (ß=0.353, t=2.517) with statistically significant. The structural equation model can explain the effect to loyalty at 60.00 percent ( = 0.600, adj = 0.588). The results of this research are beneficial to BeautiCool website to build customer loyalty through the satisfaction by service quality and trust.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ