รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริม ความสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Model of developing teachers by using the process of Professional Learning Community (PLC) in promoting learning management abilities based on the STEM education approach at the basic education level.)

Main Article Content

กรัณย์พล วิวรรธมงคล (Karanphon Wiwanthamongkon)

Abstract

                 การวิจัยนี้ดำเนินการในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาและหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ศึกษาประสิทธิผลเชิงประจักษ์การใช้รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 10 คน ได้มาด้วยความสมัครใจตามเงื่อนไขของกระบวนการเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) คู่มือการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2) แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจของครูต่อการพัฒนา 3) แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู  4) แบบประเมินความคิดเห็นของครูต่อการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test แบบ dependent ผลการวิจัยพบว่า 1.ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 3 ระยะ 6 ขั้นตอนดังนี้ ระยะที่ 2 การพัฒนาครูด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ขั้นที่  1 ร่วมสร้างกลุ่มและวิเคราะห์ปัญหาจากผลการเรียนรู้  ขั้นที่ 2 วางแผนกำหนดเป้าหมายร่วมกัน  ขั้นที่ 3 สร้างองค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ขั้นที่ 4 ร่วมสะท้อนจากผลลัพธ์ ระยะที่ 3 เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน  (Best Practice)รูปแบบมีประสิทธิภาพเชิงประจักษ์โดยได้ดำเนินนำสังเคราะห์และนำไปผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ ทดลองใช้ ใช้จริง และนำไปตรวจสอบกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้งยืนยันประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบฯที่พัฒนาขึ้น 2.ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า  1)ครูมีความรู้ความเข้าใจ มีระดับนัยยะสำคัญทางสถิติที่ 0.05  2)ความสามารถการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับครูก่อนการพัฒนาสูงกว่าหลังการพัฒนาอยู่ในระดับดี 3) ความคิดเห็นของครูต่อการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก


 


                This research was conducted in the form of Research and Development with the following objectives: 1) To develop a teacher development model by using  Professional Learning Community (PLC) for promoting learning management based on the STEM education approach at the basic education level; 2)  To study the results of using the teacher development model with the process of  Professional Learning Community (PLC). The sample group consisted of early childhood education teachers and primary education teachers at Wat Chaichumphon Chanasongkram Kindergarten under Kanchanaburi Primary Educational Service Area office 1, accounting for 10 persons . The research tools were as follows; 1) Manual of teacher development with the application of the process of  Professional Learning Community (PLC) in promoting learning management abilities based on the STEM education approach at the basic education level; 2) Form for evaluating knowledge and understanding of the teachers on the development; 3) Form for evaluating capabilities of teachers' learning  management; 4)  Assessment Form regarding teachers' opinions on using the process of Professional Learning Community (PLC) in promoting learning management abilities based on the STEM education approach at the basic education level. The statistics used in the research consisted of mean, standard deviation and the dependent t-test. The research result revealed: 1.  For the results of developing the teacher development model by using the process of Professional Learning Community (PLC) in promoting learning management abilities based on the STEM education approach at the basic education level., there were 3 periods with 6 steps as follows: Period 1 Preparation for teacher development; Period 2 Teacher development with the process of  Professional Learning Community (PLC) for Step 1-Mutual reflection of problems, Step 2-Coordination in creating development approaches, Step 3-Coordianation in operating planning to the class, Step 4-Coordination in work development according to the intended target, Step 5-Giving feedback on the operation results, Step 6-Coordination in summarizing the lesson valuable for further development; Period 3 Conducting activities exchanging and learning the results of best practices.2. From the results of using the teacher development model with the process of Professional Learning Community (PLC) for promoting learning management abilities based on the STEM education approach at the basic education level., it was found that 1) Teachers' understanding was statistically significant at the 0.05 level 2) The ability of learning management based on STEM education for the teachers after the development was higher, which was at the good level. 3) The opinions of the teachers on using the process of Professional Learning Community (PLC) for promoting learning management abilities based on the STEM education approach at the basic education level was at the high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ