ผลการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ที่มีต่อความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิกของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (The Effects Of Blended Training Via Using Cloud Computing To Students' Infographic Design Ability Faculty Of Education , Silpakorn University.)

Main Article Content

ศิลป์ปวิชญ์ จันทร์พุธ (Silpawit Chanput)
วรวุฒิ มั่นสุขผล (Worawut mansukpol)

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนและหลังการฝึกอบรม 2) ศึกษาความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิกของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มีต่อการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆที่มีต่อความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 คน โดยวิธีการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร


               เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆที่มีต่อความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิก 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบอินโฟกราฟิก 4) แบบประเมินความสามารถการออกแบบอินโฟกราฟิก 5) แบบสอบถามความคิดเห็นการฝึกอบรม ที่มีต่อการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (gif.latex?\bar{x} ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ ค่าที (t-test แบบ Dependent)


               ผลการวิจัยพบว่า 1)  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ที่มีต่อความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิกของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2)  ความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิก หลังการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( gif.latex?\bar{x} = 16.30, S.D = 0.13) 3) ความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีต่อการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ที่มีต่อความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิก นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย ( gif.latex?\bar{x} = 4.35, S.D. = 0.47)


 


              The purpose of this research were to 1) A comparison of the effectiveness of training combined with the use of cloud computing. Students in the Faculty of Education, Silpakorn University Before and after training. 2) The ability to design infographic. Students in the Faculty of Education, Silpakorn University. 3) The study the opinions of the trainees. Training on the use of technology combined with cloud computing. The ability to design infographic. The sample used in this study include undergraduate students in the Faculty of Education, Sikpakorn University first-year acadamic year 2017  The students 20 people The method of selecting volunteers.


              The instrument used in this study 1) Structured interviews. 2) The planning of training activities combined with the use of cloud computing. The ability to design infographic. 3) Achievement Test Training design infographic. 4) Assessments design infographic. 5) Survey training. Training on the use of technology combined with cloud computing. The statistics used to analyze data were mean ( gif.latex?\bar{x}), standard deviation (S.D.) and statistical t-test (Dependent).


               The results have found that 1) The results of the comparative effectiveness of training, combined with the use of cloud computing. The ability to design an infographic of students. Faculty of Education, Silpakorn University Higher learning The statistical significance level 05.  2) The ability to design infographic. After training combined with the technology of cloud computing students Faculty of Education, Silpakorn University In very good The average ( gif.latex?\bar{x}= 16.30, S.D. = 0.13) 3) a review of the student. Training on the use of technology combined with cloud computing. The ability to design infographic. Student opinion was good. The average (gif.latex?\bar{x} = 4.35, S.D. = 0.47).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ