ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในสวีเดน (Elderly Friendly User Interfaces in Sweden)

Main Article Content

นรรชนภ ทาสุวรรณ (Nanchanop Thasuwan)

Abstract

                บทความนี้กล่าวถึงหลายประเทศกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและประชากรโลกจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ รวมถึงประเทศสวีเดนด้วย ประเทศสวีเดนถูกจัดเป็นอันดับต้นในหลายด้าน เป็นประเทศที่น่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุมากที่สุด มีระบบดูแลผู้สูงอายุที่เท่าเทียมและทั่วถึง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ช่วยเชื่อมต่อโลกเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้สูงอายุกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมอีกครั้ง ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) เป็นตัวเชื่อมมนุษย์กับเทคโนโลยี ช่วยในการสื่อความหมายกับผู้ใช้ ผ่านการปฏิสัมพันธ์ในหลายระดับ


               บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและปัญหาการใช้งานส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในเชิงปฏิสัมพันธ์ของผู้สูงอายุและเพื่อหาแนวทางในการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในประเทศสวีเดน โดยการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับประสบการณ์ตรงจากการเดินทางไปทัศนศึกษาประเทศสวีเดน และศึกษาผ่านผลงานออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ของประเทศสวีเดน เช่น เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน


               การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เป็นการออกแบบโดยให้ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง โดยอาศัยประสบการณ์ผู้ใช้สูงอายุโดยตรง ควรทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงข้อจำกัดในเรื่องการเสื่อมถอยของการทำงานของอวัยวะของผู้สูงอายุ เช่น การมองเห็นและเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ เป็นต้น เพื่อนำมาออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ของส่วนประสานกับผู้ใช้  ให้เข้าถึงได้ง่ายและมีประโยชน์กับสูงอายุ  ส่วนประสานกับผู้ใช้อาศัยหลักการรับรู้เชิงภาพด้วยทฤษฎีเกสตัลท์ ซึ่งทำให้สูงอายุสามารถเข้าถึงสิ่งที่ต้องการและเข้าใจสิ่งที่ผู้ออกแบบต้องการสื่อได้ง่าย จึงถือว่าเป็นการออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ


 


              This article discusses the transition to elderly society in which global citizen population prone to be dominated by senior citizens. Sweden is highly ranked for being the most comfortable country for elderly to live as the country is facilitated with sufficient elderly care system. Advance technology can not only connect people from across the globe but it can also help include elderly into the society. User interface is considered a mechanism to bridge the gap between human user and technology. This helps function several aspects of communications between human users and computer.


               Primary objectives of this article involve to analyse needs and usage issues of user interface for elderly, and to find a solution for designing elderly friendly user interface in Sweden. The data collection and analysis includes first-hand experience from a field trip in Sweden and comprehensive studies of interactive media designs e.g. Swedish website and applications.


               The design of elderly friendly user interface in this study is considered a User Centered Design which directly derived from the users’ experience. It is suggested that the user interface should be designed based on great concern and comprehension on elderly’s physical degenerative visual and muscles. Therefore the elements of this user interface can be elderly friendly and practical. The user interface design based on Gestalt Theory of Visual Perception can accommodate elderly users to easily understand what the developer intended to achieve. Therefore it can be considered friendly to elderly users.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ