การออกแบบการสร้างองค์การให้เป็นองค์การที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Organizational Design to Learning Organization)

Main Article Content

ชวลิต ศุภศักดิ์ธำรง (Chavalit Supasuktumrong)

Abstract

              การสร้างองค์การที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีความจำเป็น กล่าวคือสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ ท้าทายในองค์การในอนาคต ขีดความสามารถขององค์การและทรัพยากรมนุษย์ไทย สภาพไร้ความสามารถในการเรียนรู้ขององค์การ เป้าหมายของการสร้างองค์การให้เป็นองค์การที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างองค์การให้มีโครงสร้างที่เป็นองค์การที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ของผู้บริหารและพนักงาน เพิ่มอำนาจและความรับผิดชอบในงานให้กับพนักงานในองค์การมากขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ผู้บริหารต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่เหมาะสมในกระบวนการเรียนรู้ มุ่งเน้นคุณภาพของงาน สินค้าและบริการและเรียนรู้เพื่อการพัฒนาพนักงาน สินค้าและบริการใหม่ ๆ ผู้บริหารและพนักงานสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน กำหนดวิสัยทัศน์ในองค์การร่วมกันได้ ทำงานเป็นทีม แบ่งปันความรู้และหาข้อสรุปร่วมกัน กำหนดแผนและกลยุทธ์ ประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดเตรียมระบบบัญชีและงบประมาณ และส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การและบทบาทของผู้บริหาร พนักงานและแผนก/ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีส่วนในการสร้างองค์การให้เป็นองค์การที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป้าหมายข้างต้นนำไปสู่การออกแบบการสร้างองค์การให้เป็นองค์การที่เอื้อต่อการเรียนรู้ คือ ปรับรูปแบบโครงสร้างองค์การให้คล่องตัว สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ ผู้บริหารส่งเสริมให้พนักงานที่มีความสามารถในการเรียนรู้ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและฉายภาพแห่งอนาคต จัดทำข้อเสนอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดตั้งแผนกวิจัยและพัฒนาหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แสดงบทบาทนักอำนวยการเชิงกลยุทธ์ สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การบริหารเชิงคุณภาพ จัดให้มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม จัดให้พนักงานทุกคนมีช่วงเวลาในการเรียนรู้นอกสถานที่ จัดการเครือข่ายบริษัทด้วยการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทส่งเสริมให้เรียนรู้จากการสอนงาน จัดทำแฟ้มผลงาน จัดวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ระดับบุคคล พัฒนากายและจิตใจ นำไปสู่การสร้างความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน


 


                Creating learning organization is essential, that the internal and external environment challenges the organization in the future, capability of organization and human resources, learning disability, a learning organization is defined as a learning organization that continually changes, the use of knowledge to accomplish the organization, the empowerment both internal and external organizations to learn in the work, using the technology.


               The organizational creation to learning organization goals is to facilitate organizational structures to create organizational learning, create a culture of learning by executives and employees, increasing the authority and responsibility the work for employees in the organization to achieve continuous learning, brave decision-making, executives must analyze the environment, supports appropriate learning technologies, focus on; quality of work, products and services and learning for employee development, new products and services, executives and staff create a collaborative learning climate, establish a shared vision, teamworks, knowledge sharing, and make common conclusions, formulating a plan and strategy, performance appraisal, prepare accounting and budgeting system, encourage employees to learn at the individual, group and organization level and executive, employees and human resources development department to contribute to the creating an organization to learning organization.


               The above goals lead to the organizational design to be a learning organization; organization structure adjustment to be flexible, creating learning culture in organization, executive encourages employees with the ability to learn, environment analysis and scenario, human resource development blueprint, established research and development department, human resource development department plays the role of strategic director, create climate organization that promotes quality of life, qualitative management, provide appropriate technology, provide all employees time to learn outside., manage the company network by communicating between companies, encourage them to learn from coaching. Make a portfolio, strategic planning, encourage individual learning, body and mind development, All this leads to a sustainable comparative advantage.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ