การคิดเชิงบวก : ตัวแปรในการพัฒนาชีวิต (Positive Thinking : Life Development Variable)

Main Article Content

พิทักษ์ สุพรรโณภาพ (Pitak Supannopaph)

Abstract

               แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงบวกเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและควรศึกษา เนื่องด้วยการคิดเชิงบวกเป็นตัวแปรที่บ่งบอกถึงการมีสุขภาพทางกายและจิตที่ดีของบุคคล อันจะนำไปสู่คุณลักษณะของบุคคลในหลายประการ เช่น การมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น การมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น การศึกษาการคิดเชิงบวกนี้จะช่วยให้บุคคลเกิดความเข้าใจและมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ไม่ยอมให้ความล้มเหลวเข้ามาทำลายชีวิต สามารถเปลี่ยนวิกฤตในชีวิตให้เป็นโอกาส พยายามหาหนทางแก้ปัญหาและเอาชนะอุปสรรคต่างๆจนประสบผลสำเร็จ และเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตได้ ทั้งนี้การคิดเชิงบวกมีความสัมพันธ์กับตัวแปรทางจิตวิทยาตัวอื่น เช่น ความเชื่อมั่นในตนเอง  การมองโลกในแง่ดี  ความสุข คุณภาพชีวิต เป็นต้น  บุคคลจะเกิดการคิดเชิงบวกได้จากการรับรู้และยอมรับในความสามารถของตนเอง รวมถึงการฝึกฝนหรือกำกับตนเองให้มีมุมมองชีวิตที่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นและศรัทธาในความดีงาม แม้การคิดเชิงบวกจะมีลักษณะของความเป็นนามธรรมและเป็นเรื่องภายในจิตใจที่เกี่ยวข้องกับมุมมองที่มีต่อตนเองและสังคม แต่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ในชีวิตประจำวันด้วยวิธีการที่หลากหลายวิธีการโดยมีหลักประการสำคัญก็คือการสร้างความเชื่อให้กับตัวเองบนพื้นฐานการคิดในทิศทางที่ดี มองและรับรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริง เป็นเหตุเป็นผล บนพื้นฐานของความดีงามและสร้างสรรค์ ซึ่งการคิดเชิงบวกเป็นการช่วยให้บุคคลเกิดความเข้าใจและมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอย่างมีสติ มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ จนประสบผลสำเร็จและจะเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตได้


           The concept of positive thinking are important and should be studied seriously. Because positive thinking is a variable that indicates good physical and mental health of a person. This will lead to many of the characteristics of the person, such as the chance to succeed in life, to have good relationship with others, creativity, etc. Positive thinking will help people understand and see the actual situation, encouraged to fight the obstacles, do not allow failure to destroy life, can change the crisis in life as an opportunity, try to find a way to solve problems and overcome many obstacles to achieve and happy person in life. Positive thinking is related to other psychological variables such as self-confidence. Optimism, happiness, quality of life, etc. People will come up with positive thinking from the recognition and acceptance of their abilities. Include training or self-directed to have a good view of life for themselves and others. Confident in yourself Believe and believe in goodness. Although positive thinking is characterized by abstract and inner thoughts that pertain to self and society. It can be learned and practiced in everyday life in a variety of ways. The key is to build your beliefs based on thinking in the right direction. See and recognize things as they really are. As a result On the basis of goodness and creativity. The positive thinking is to help people understand and see the situation in a realistic way. Encouraged to fight the obstacles. It is successful and will be happy people in life.


 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ