ศักยภาพการท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (Potential of tourism in royal project Her Majesty Queen Sirikit in RamaIX)

Main Article Content

พรรณี สวนเพลง (Pannee Suanpang)
นวนันทน์ ศรีสุขใส (Nawanun Srisuksai)
ปณิชา ตันสูติชล (Panicha Tansutichon)

Abstract

                 การท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 14 แห่ง ครอบคลุม 12 จังหวัด มีการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 128 คน ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการการสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 4 ด้าน ได้แก่ (1) ศักยภาพทางคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (2) ศักยภาพทางกายภาพและกิจกรรมการท่องเที่ยว (3) ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว และ (4) การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และมีการใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผลการวิจัย สามารถจัดกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวตามศักยภาพได้ 4 กลุ่ม กล่าวคือ (1) แหล่งท่องเที่ยวกลุ่ม A มีศักยภาพดีมาก (Excellent) มีค่าเฉลี่ย 4.2-5.00 ได้แก่ ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์ ( gif.latex?\bar{x}= 4.75) โครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน ( gif.latex?\bar{x}= 4.75) มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาโพธิ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (gif.latex?\bar{x} = 4.50) และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย (gif.latex?\bar{x} = 4.50) (2) แหล่งท่องเที่ยวกลุ่ม B มีศักยภาพดี (Good) มีค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม (gif.latex?\bar{x} = 3.50) พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ( gif.latex?\bar{x}= 3.75) และ (2.3) ผ้าไหมมัดหมี่บ้านดอนข่า (gif.latex?\bar{x} = 3.75) (3) แหล่งท่องเที่ยวกลุ่ม C มีศักยภาพพอใช้ (Fair) มีค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 ได้แก่ พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม ป้าไท้ (gif.latex?\bar{x} = 2.75) หมู่บ้านทอผ้าขิด บ้านกุดแห่  ( gif.latex?\bar{x}= 2.75) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ (gif.latex?\bar{x} = 2.75) (4) แหล่งท่องเที่ยวกลุ่ม D ต้องปรับปรุง (Improve) มีค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ (gif.latex?\bar{x} = 2.00) และ (5) แหล่งท่องเที่ยวกลุ่ม E ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน (Urgent to improve) ได้แก่ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคน ( gif.latex?\bar{x}= 1.50) โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านห้วยทับทัน ( gif.latex?\bar{x}= 1.75) และ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาตาด-นาโปร่ง (gif.latex?\bar{x} = 1.25) โดยได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยโมเดล MPN (Marketing, Promote, Network) ซึ่งประกอบด้วย การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเน้นให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการสร้างเครือข่ายทางด้านการท่องเที่ยวทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


 


               The tourism in the royal project Her Majesty Queen Sirikit in Rama IX. The objective of this paper to study the potential of tourist site following the royal initiative project of Her Majesty Queen Sirikit in Rama IX for 14 sites in 12 provinces the northeast of Thailand. Quantitative research methods were used, using 128 samples in combination with qualitative research. In-depth interviews The tools used in quantitative research are the potential assessment of 4 tourist sites are including (1) value of cultural and local wisdom (2) physical and tourist attraction (3) capacity to accommodate tourist (4) tourism management. The research results are as follows with four tourist attractions in Group A have Excellent potential are (1.1) Wat That prasit Handicrafts Center ( gif.latex?\bar{x}=4.5), (1.2) Baan Pone Prae Wa silk weaving promotion project (gif.latex?\bar{x} = 4.75), (1.3) Baan Na Po Foundation for the Promotion of Supplementary Occupations and Related Technique of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand (gif.latex?\bar{x} = 4.50) and (1.4) Baan Yang Noi Center for Promotion of Supplementary Occupations and Related Technique (gif.latex?\bar{x} = 4.50) (2) three tourist attractions in Group B possess Good potential are (2.1) Gud Na Kham Center for Promotion of Supplementary Occupations and Related Technique ( gif.latex?\bar{x}= 3.50) , (2.2) Phu Phan Ratchaniwet Palace (gif.latex?\bar{x}  = 3.75), and (2.3) Mudmee silk, Baan Don Kha ( gif.latex?\bar{x}= 3.75), (3) three tourist attractions in Group C have a Fair potential are (3.1) Pa Tum Pa Tai museum (gif.latex?\bar{x}  = 2.75), (3.2) Khit fabric weaving village (gif.latex?\bar{x} = 2.75), (3.3) Queen Sirikit Sericulture center (Dalaaseri culture)   (gif.latex?\bar{x} = 2.75), (4) one tourist attraction in Group D which has to improve,  Isan Tai Arts and Crafts Center (gif.latex?\bar{x} = 2.00), (5) three tourist attractions in Group E which should urgently improve (5.1) Baan Nong Khaen Arts and Crafts Promotion Project (gif.latex?\bar{x} = 1.50), (5.2) Baan Huai Thap Than Arts and Crafts Promotion Project (gif.latex?\bar{x} = 1.75) and (5.3) Baan Na Tad-Na Prong (gif.latex?\bar{x} = 1.50). The recommendation for developing the royal project tourism attraction by MPN model (Marketing, Promote, Network) including online marketing, promote in the target group and develop the collaboration with government, business and local community in order to improve the tourism in the royal project Her Majesty Queen Sirikit in Rama IX to be sustainable.   

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ