ปัจจัยที่ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดนราธิวาส (Potential Factors Contributing to the Development of Community Strength in Narathiwat Province.)

Main Article Content

พัชนี ตูเล๊ะ (Patchanee Tuleh)

Abstract

             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดนราธิวาส และเพื่อนำข้อมูลมากำหนดแนวทางสำหรับเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดนราธิวาส กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาประกอบด้วยผู้นำ 4 เสาหลัก คือ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำตามธรรมชาติ และผู้นำศาสนา ตัวแทนจากชุมชนเข้มแข็ง จำนวน 13 ชุมชนในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 52 คน ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปรายผลข้อมูลเชิงพรรณนาความ


               ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดนราธิวาส  ด้านเศรษฐกิจชุมชน การรวมกลุ่มทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดการทรัพยากรในชุมชน การปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพอนามัย การดูแลสุขภาพ ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ด้านการพัฒนาคนในชุมชน การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดกันในชุมชน ด้านการบริหารจัดการชุมชน การจัดตั้งกองทุนในชุมชน ได้แก่ กองทุนฌาปนกิจศพ กองทุนออมทรัพย์ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีชุดรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชุมชน ส่วนแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ควรส่งเสริมอาชีพให้กับคนว่างงาน ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอบรมให้ความรู้ตามความถนัดของคนในชุมชน ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง มีการฟื้นฟูธรรมชาติ ควรมีการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาต่อเนื่องทุกปี มีการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในชุมชน จัดตั้งกองทุน และการป้องกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน โดยใช้วิธีให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม


 


               The purpose of this research were to investigate the factors promoting and strengthening of community in Narathiwat Province and to provide the guidelines for strengthening the community in Narathiwat Province.  The target group consisted of 52 people from four main leader groups of the community which were area leaders, local leaders, natural leader and religious leaders who were representatives from 13 strengthened communities in Narathiwat Province. The research design was a qualitative study. The data were collected by the interviews. The data were analyzed by descriptive analysis. 


               The results revealed that the factors promoting and reinforcing the strength of community’s economic in Narathiwat Province was supporting the villagers to establish the agricultural group in accordance with the philosophy of sufficiency economy. For the community resource management, the children and youth were raised awareness of conserving the environment. In the matter of heath, health care was promoted. For the religion, culture and traditions, the cultures of the community were inherited. The community members exchanged ideas. For the community management, the cremation and savings fund were established. For the security in life and property, there were security guards in the community.  The guidelines for strengthening the community suggested that there should be career promotion for the unemployed community members. The career promotion should be based on sufficiency economy philosophy. People in the community should be educated depending on their abilities. The garbage must not be littered into the rivers. Natural regeneration should be proceeded. Religious activities should be held every year. The arts, cultures and local wisdom should be inherited to children in new generation. There should be the activities to exchange knowledge in the community. The community fund should be established. The community members should take part in securing the lives and properties of people in the community.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ