อิทธิพลเชิงโครงสร้างของความไว้วางใจระหว่างบุคคล ความพึงพอใจในงาน และความร่วมมือระหว่างบุคคลที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร: กรณีศึกษา บริษัท ขนส่ง จำกัด (Structural Effect of Interpersonal Trust, Job Satisfaction and Interpersonal Cooperation toward the Job Performance: A Case Study of the Transport Company Limited)

Main Article Content

สุรศักดิ์ บุญประสิทธิ์ (Surasak Boonprasit)

Abstract

               การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความไว้วางใจระหว่างบุคคล ความพึงพอใจในงาน ความร่วมมือระหว่างบุคคล และผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร บริษัท ขนส่ง จำกัด (2) ศึกษาอิทธิพลเชิงโครงสร้างของความไว้วางใจระหว่างบุคคล ความพึงพอใจในงาน และความร่วมมือระหว่างบุคคลที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรบริษัท ขนส่ง จำกัด โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานของบริษัท ขนส่ง จำกัด กำหนดขนาดตัวอย่างจำนวน 300 ราย ด้วยเหตุผลที่เหมาะสมที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง ที่ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5-10 เทาของดัชนีวัด การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนประชากรที่สังกัดแต่ละแผนก และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ในการทดสอบความสอดคล้องของแบบจำลองอิทธิพลเชิงโครงสร้างของความไว้วางใจระหว่างบุคคล ความพึงพอใจในงาน และความร่วมมือระหว่างบุคคลที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรกับข้อมูลเชิงประจักษ์


               ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยของความไว้วางใจระหว่างบุคคล ความพึงพอใจในงาน ความร่วมมือระหว่างบุคคล และผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร บริษัท ขนส่ง จำกัด อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย และผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) พบว่า แบบจำลองสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีวัดความสอดคล้องที่ประกอบด้วย ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ เท่ากับ 2.823 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.971 และค่าดัชนี Tucker-Lewis (TLI) เท่ากับ 0.955 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.078 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนเหลือ (SRMR) เท่ากับ 0.041 สำหรับการทดสอบสมมติฐานผลการวิเคราะห์ พบว่า ความพึงพอใจในงาน ความไว้วางใจระหว่างบุคคล และความร่วมมือระหว่างบุคคลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในขณะเดียวกันความพึงพอใจในงาน และความไว้วางใจระหว่างบุคคลยังมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความร่วมมือระหว่างบุคคล รวมทั้งความไว้วางใจระหว่างบุคคลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานเช่นเดียวกัน


 


               The purposes of the research were (1) Study Interpersonal trust, Job satisfaction, Interpersonal cooperation and Job Performance of the transport company limited. (2) Study Structural Effect of Interpersonal Trust, Job Satisfaction and Interpersonal Cooperation toward the Job Performance of the transport company limited. Using quantitative research with a questionnaire to collect data from employees of the transportation company. Determine the sample size of 300 for the appropriate reason used in the analysis of the structural equation model that must be at least 5-10 times the measured index. Sampling method Stratified Random Sampling proportion to the population under the jurisdiction of each department. Data analysis was performed using Structural Equation Modeling (SEM) to test the consistency of Structural Effect of Interpersonal Trust, Job Satisfaction and Interpersonal Cooperation toward the Job Performance of the Transport Company Limited with empirical data.


               The results showed that the average value of Job Satisfaction, Interpersonal Trust, Interpersonal Cooperation and Job Performance of the transport company is at a high level. The analysis of data using Structural Equation Modeling (SEM) showed that the structural equation model was consistent with empirical data. Based on the consistency index consisting of the Relative Chi-square was 2.823, the Comparative Fit Index was 0.971, the Tucker-Lewis index was 0.955, the Root Mean Square Error of Approximation index was 0.078 and the Standardized Root Mean Square Residual index was 0.041. Hypothesis testing the results showed that Job Satisfaction, Interpersonal Trust and Interpersonal Cooperation have a positive influence on Job Performance. At the same time, Job Satisfaction and Interpersonal Trust also has a positive influence on Interpersonal Cooperation. As well as Interpersonal Trust a positive influence on Job Satisfaction as well.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ