การรับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร (Perception of organizational climate and self-development of private employees In Bangkok)

Main Article Content

สุทธิพงษ์ เกียรติวิชญ์ (Suttipong Kiartivich)

Abstract

                การศึกษาเรื่อง การรับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้สูตรกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกำหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  400 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ ในภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านในสามลำดับแรก พบว่า ด้านโครงสร้างการทำงาน จัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 2) ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ในภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลำดับ พบว่า ด้านคุณสมบัติส่วนตัว เจตคติ ค่านิยม และความเชื่อ จัดอยู่ในเกณฑ์มาก และ 3) การทดสอบสมมติฐาน พบว่า บรรยากาศองค์การในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.66) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


 


               Studying Perception of organizational climate and self-development of private employees in Bangkok. The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational climate and self-development of private employees in Bangkok. The sample was a private company employee in Bangkok. I do not know the exact population. The sample size was determined by W.G. Cochran, with a confidence level of 95%. The sample size was 400. The tool used is a questionnaire. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson Product Moment Correlation. The research findings were as follows: 1) In Bangkok Atmosphere The first is found in the structure of work. Very good.  2) Opinions of employees of private companies in Bangkok about self-development. The overall situation is very good. Personal qualities, attitudes, values and beliefs were first rated. And 3) the hypothesis test found that the overall organizational climate Relationship with self-development of private employees. In Bangkok (r = 0.66) at the 0.05 level of significance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ