รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาทางการท่องเที่ยวผ่านตัวแทนผู้ให้บริการจองโรงแรมและท่องเที่ยวออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี (The Impact of Travel Content on the Online Travel Agents (OTAs) to Asia Travel intention among Thai tourists in Bangkok Ratchathewi)

Main Article Content

ณัฐณิชา เขียวจันทร์ (Natnicha Keawjan)
สิริชัย ดีเลิศ (Sirichai Deelers)

Abstract

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาผ่าน Online Travel Agency และสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครเขตราชเทวี จำนวน 401 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามแบบปลายปิด ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41 – 50 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน50,001 บาท ขึ้นไป เว็บไซต์ที่เข้าไปใช้บริการท่องเที่ยวออนไลน์(OTA)ส่วนใหญ่ คือ Agoda เว็บไซต์บริษัททัวร์เข้าไปใช้บริการท่องเที่ยวออนไลน์ส่วนใหญ่คือ H.I.S. ประเทศที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวคือ ญี่ปุ่น รูปแบบการจองท่องเที่ยวออนไลน์คือจองกับบริษัทนำเที่ยวและไปกับบริษัทนำเที่ยวราคาเฉลี่ยในการซื้อบริการท่องเที่ยวออนไลน์คือ 20,001 – 30,000 บาท จุดมุ่งหมายเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ผู้ร่วมเดินทางส่วนใหญ่คือเพื่อน จำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 1 – 5 คน ส่วนใหญ่เน้นท่องเที่ยวแบบอิสระ เห็นเว็บไซต์บริษัทนำเที่ยวมาจาก Search engine หาข้อมูลทุกครั้งที่จะซื้อบริการท่องเที่ยวออนไลน์จากแหล่งสืบค้น Search engine วางแผนล่วงหน้า 3 - 4 เดือน ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 4 - 5 วัน ซื้อบริการท่องเที่ยวออนไลน์ในรอบปีที่ผ่านมา 1 ครั้ง และชำระเงินผ่านบัตรเครดิต รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวมากที่สุดคือสร้างการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับบุคคลที่มีภาพแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญประกอบอยู่ในเว็บไซต์ OTA สื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ข้อเสนอแนะของผู้ใช้และการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ใช้และการแนะนำการบริการบนสื่อสังคมออนไลน์มีความตรงไปตรงมา ปัจจัยด้านสื่อวีดีโอ การเชื่อมต่อทางอารมณ์ การจัดอันดับและความคิดเห็น กระทู้ ส่งผลต่อความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยว


 


                 This research aims to study the demographic differences. Content presentation format past Online Travel Agency and social media. The effect of tourism on the Asian region of Thai tourists in Bangkok Ratchathewi. 407 people.  Research tools Is a closed-end questionnaire. The study found that the majority of respondents mostly female, age 41-50 years, Bachelor's Degree, Occupation, The average income per month was 50,001 Baht. Most of the online travel (OTA) sites are Agoda. Most travel companies use online travel services such as H.I.S. Countries that want to travel is Japan. The online booking form is Book with the tour operator and go with the tour company. The average price for online travel is 20,001 - 30,000 Baht. Aim for recreation. Most of the travelers are friends. 1-5 tourists each. Mostly independent tourism. See the website of the tour company from Search engine. Find out every time you buy online travel services from search engine sources. Plan ahead 3 - 4 months. Travel time 4 - 5 days. Buy online travel service in the past year. Pay by credit card. Content delivery model that affects most tourism is create emotional connections with people there are images of major tourist sites on the OTA website. Social media that affects most travel is user feedback and product introduction. Information about user feedback and the introduction of social media services is straightforward. The travel content of video, emotional, rating and user feedback that affect Traveling intentions.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ