คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารที่สอดคล้องกับการปกครองในองค์กรภาครัฐ (Morality and ethics for administrators in accordance with organization governance)

Main Article Content

อัญชลี มีบุญ (Unchalee Meebun)

Abstract

              ผู้บริหารถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรเนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย  การวางแผน  การดำเนินงานแนวทางการปฏิบัติ และเป็นตัวอ่างให้กับผู้อื่นที่อยู่ภายในองค์กร หากผู้บริหารเป็นผู้ที่มีจิตใต้สำนึก ในการกำหนดนโยบาย และยึดแนวทางในการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมอีกทั้งรู้จักการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม ย่อมส่งผลมายังองค์กร และสังคมโดยส่วนรวม ชุมชน หน่วยงาน องค์กร ระดับต่างๆ หรือแม้แต่ประเทศชาติ  จำเป็นต้องมี “ ผู้นำ” ( Leader) ที่จะเป็นผู้ที่กำหนดทิศทาง การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย (Objective and Goal) ของหน่วยงาน หรือองค์กรของตน ผู้นำมีอยู่ในทุกระดับตั้งแต่ ระดับสังคมหรือหน่วยงานขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ตามขนาดของหน่วยงาน หรือองค์กรของตน ผู้นำมีอยู่ในทุกระดับตั้งแต่ระดับสังคม หรือหน่วยงานขนาดเล็กจนถึงองค์กรขนาดใหญ่หรือหน่วยงานระดับชาติ “ภาวะผู้นำ” (LEADERSHIP) ถือเป็นปัจจัย ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และมีส่วนต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลว  หากองค์กรใด มีผู้นำ (LEARDER) หรือผู้บริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม  ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ  ฯลฯ องค์กรหรือหน่วยงานนั้น ก็จะสามารถแข่งขันกับผู้อื่น และประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้เป็นอย่างดี


               บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารที่สอดคล้องกับการปกครองในองค์กรภาครัฐ ซึ่งเป็นบรรทัดฐานในการนำไปใช้ในการบริหารองค์กรในยุคเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารโดยเนื้อหาของบทความประกอบด้วย ความหมายคุณธรรม จริยธรรม การปกครอง คุณลักษณะของผู้นำที่จะบริหารองค์กรให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป


 


                 The manager is the person who is the most important to the company as the manager is the person who set the plan and acts as a leader for an employees in the company to follow. If the managers have some sub-conscious mind by creating the policy and the manager who has morality will bring the benefit to the company and the society. The leader will lead the way and set the objective and goal for the company. There are many level and different type of leader in the society. Moreover, leader ship acts as the most important fact as we will be success or we will fail. So if the company has a good leader or the good managers with good morality, knowledge and experience that company can compete with the other company and will eventually reach the goal that the company set because they have more benefit than the other company. So from what we said here our objective is to show how morality is important for the managers who work for the government. So it the norm how they should manage in the organization. The content of this article consist of morality, ethics, governance and qualities to how they should manage the organization effectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ