ศึกษาปัจจัยความต้องการสู่การพัฒนาธุรกิจบริการออนไลน์ สำหรับนักดนตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร (A Study of Demand Factor to Development Online Service Business for Musician in Bangkok)

Main Article Content

วรุตม์ ภาสุรกุล (Warute Pasurakul)

Abstract

              การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความต้องการสู่การพัฒนาธุรกิจบริการออนไลน์ สำหรับนักดนตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยได้มาจากแบบสอบถามจำนวน 400 ราย สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequencies Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทำการทดสอบสมมติฐานโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)


               ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20-30 ปี มีจุดประสงค์ในการเล่นดนตรีเพื่อประกอบเป็นอาชีพ มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ นักร้อง ส่วนแนวดนตรีที่เล่นคือแนว ป็อป ในส่วนของพฤติกรรมการใช้งานธุรกิจบริการออนไลน์นั้นผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้งานธุรกิจบริการออนไลน์มาก่อน ใช้บริการด้วยสาเหตุที่จำเป็นต้องใช้งาน ใช้งานผ่านอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน (Smartphone) สาเหตุที่ใช้งานธุรกิจบริการออนไลน์คือ เพื่อใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ช่องทางที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการหาข้อมูลธุรกิจบริการออนไลน์ที่นิยมมากที่สุดคือถามเพื่อน หรือคนที่เคยใช้ ส่วนสาเหตุที่ใช้งานธุรกิจบริการออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีนั้นคือ ใช้เพื่อหาเนื้อเพลง


               ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานธุรกิจบริการออนไลน์ภายใต้หลักทฤษฎีส่วนประสมการตลาด  7P’s พบว่าในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ในขณะที่เพศ อายุ จุดประสงค์ในการเล่นดนตรี รายได้ต่อเดือน เครื่องดนตรีที่แตกต่างกัน และแนวดนตรีที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้งานธุรกิจบริการออนไลน์ที่แตกต่างกัน ในขณะที่สาเหตุที่ใช้งานธุรกิจบริการออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้งานธุรกิจบริการออนไลน์ที่แตกต่างกัน


 


              The objectives of this research were; To study of demand factor to development service business online for musician in Bangkok. The researcher used quantitative methodology, the quantitative data was collected from a group of 400 key respondents; of whom the key informants are musicians in Bangkok. The data analysis and statistical methods consist of frequencies distribution, percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing by technical analysis of variance, One-way ANOVA. The results showed as followings:       The results from the quantitative data represent that an overwhelming majority of the respondents are male, age between 20-30 years old; their purpose of playing music is for a career, with a salary between 20,001-30,000 Baht per month. Most of them are singers and within the style of Pop music. Principally, the respondents are accustomed to experience service business online because of the necessity. They use service business online via smartphone and the motive for using is for social media. They obtain recommendations for the application they are using from friends or some people who has used and the motive for using online service business about music is to looking for lyric.


               For the Seven P’s of the Marketing Mix, which corresponds to the demand factor of using online service business: Overall the results of the Seven P’s show that all of them produced the “satisfied” and the differentiation of sex, age, purpose of playing music, salary, musical instrument and style of music corresponds to satisfaction differently, with a Significance at 0.05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ