การจัดนำเที่ยวสำหรับคนพิการในมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว (Tour arrangement for the Disabled in Perspective of Tour Operators)

Main Article Content

กัลยา สว่างคง (Kanlaya Swangkong)

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการนำเที่ยวในการจัดนำเที่ยวให้คนพิการ และ 2) สำรวจความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดนำเที่ยวให้คนพิการ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิทยาปรากฏการณ์วิทยา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักคือผู้ประกอบการในธุรกิจนำเที่ยวจำนวน 25 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการถอดเทปบทสนทนาแบบคำต่อคำ (Verbatim) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) รายงานผลด้วยวิธีการเชิงพรรณนา


               ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการจัดนำเที่ยวให้คนพิการแบ่งออกได้เป็น 1) ปัญหาและอุปสรรคก่อนการจัดนำเที่ยว เป็นเรื่องของการขาดประสบการณ์ ขาดความรู้ในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมต่อคนพิการ ไม่สามารถทำการตลาดนักท่องเที่ยวคนพิการได้ และไม่สามารถจัดหามัคคุเทศก์เพื่อนำเที่ยวให้คนพิการได้ 2) ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดนำเที่ยว แบ่งเป็น การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว จำนวนมัคคุเทศก์ที่มีจำกัดไม่เพียงพอในการดูแลคนพิการ ความขัดแย้งระหว่างนักท่องเที่ยวปกติและนักท่องเที่ยวคนพิการ และการขาดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง


               ในส่วนความต้องการของผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดนำเที่ยวให้คนพิการนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะสนับสนุนให้คนพิการเดินทางท่องเที่ยวและยังมองว่าตลาดคนพิการเป็นตลาดเฉพาะ (Niche Market) ที่มีศักยภาพ แต่ต้องการให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องทั้งในด้าน นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ


 


                The objectives of this research were 1) to study the problems and obstacles of tour operators in arranging trips for the disabled 2) to explore the needs of tour operators in preparation and arrangement for the disabled. The methodology used in this qualitative research was phenomenology. The data were collected by using in-dept interview with 25 tour operators. The verbatim and the content analysis were employed for analyzing and concluding the data. The study result was presented in a descriptive method. 


               The research found that the problems and obstacles in organizing trips for the disabled were; 1) before the trip, lack of experience, knowledge in choosing the right destination for the disabled and could not access to the disabled who want to travel. Also, there were limited numbers of tourist guides to handle the disabled. 2) during the trip, there were difficulties in accessing to attractions, limited number of tourist guides to take care of the disabled, conflicts between ordinary tourists and disabled tourists and lack of facilities to support the disabled.


               In the needs of tour operators to prepare themselves in tour arrangement for the disabled, most of them agreed to encourage the disabled to travel and recognized the disabled as a potential niche market. However, they need to be supported by the government and related organizations in term of policies, plans and budgets.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ