อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบมีจิตสำนึกและแบบเปิดรับประสบการณ์ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจผ่านคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ใน กรุงเทพมหานคร (The influences of conscious mind and openness to experience personality that affect the business performance through the entrepreneurship of SMEs in Bangkok)

Main Article Content

กรรณิการ์ สิทธิชัย (Kannika Sittichai)
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (Viroj Jadesadalug)

Abstract

         งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพแบบมีจิตสำนึกที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจผ่านคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจผ่านคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพมหานคร 3)เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่มีผลต่อผล การดำเนินงานของกิจการในธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) กรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพแบบมีจิตสำนึกและแบบเปิดรับประสบการณ์ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกิจการในธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) กรุงเทพมหานครผ่านคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างคือ คือ ผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 127 คน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรด้วยการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสำนึกและบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์มีอิทธิพลทางบวกกับผลการดำเนินงานของธุรกิจ และบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์มีอิทธิพลทางบวกกับคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางบวกกับผลการดำเนินงาน ของธุรกิจ ตลอดจนคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจได้ทำหน้าที่เป็นตัวแปรกลางแบบบางส่วน (Partial Mediator) ระหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตสำนึกและบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์กับผลการดำเนินงานของธุรกิจ


 


              The purposes of this research were 1) to study the influence of conscious mind personality through the entrepreneurship that affected the business performance, 2) to study the influence of openness to experience personality through the entrepreneurship that affected the business performance, 3) to study the influence of the entrepreneur that affected the business performance, 4) to study the influences of conscious mind and openness to experience personality that affected the operation of SMEs in Bangkok through entrepreneurs. This research used quantitative research method by using research questionnaire with the sample group which were the entrepreneurs of SMEs in Bangkok for 127 persons then analyzed the influence of variables with multiple regressions. From the study result, it was found that the conscious mind and openness to experience personality had positive influence to the business performance and the openness to experience personality had positive influence to the entrepreneurs and the entrepreneurs also had positive influence with the business performance including that the entrepreneurship had performed as the Partial Mediator between the conscious mind, and openness to experience, personality and the business performance

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ