การวิเคราะห์ปัจจัย 12 ประการ (Q12 ของ Gallup) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใน การทำงานของพนักงานสัญชาติไทยที่ทำงานในร้านอาหาร จังหวัดนทบุรี (Analysis of 12 Factors (Gallup's Q12) Affecting Work Behavior Employees of Thai nationality working in restaurants Nonthaburi.)

Main Article Content

กรรณิการ์ สิทธิชัย (Kannika Stiitchai)
ประสพชัย พสุนนท์ (Prasopchai Pasunon)

Abstract

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานสัญชาติไทยที่ทำงานในร้านอาหาร จังหวัดนทบุรี และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 12 ประการ (Q12 ของ Gallup) ที่ส่งผลกับพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานสัญชาติไทยที่ทำงานในร้านอาหาร จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ แรงงานไทยทุกตำแหน่ง ซึ่งทำงานอยู่ในร้านอาหารที่เปิดให้บริการอยู่ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 400 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 


               ผลการวิจัย พบว่า


  1. พนักงานสัญชาติไทยที่ทำงานในร้านอาหาร จังหวัดนนทบุรี มีพฤติกรรมในการทำงานแบบผูกพันต่อองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า ระดับพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานสัญชาติไทยที่ทำงานในร้านอาหาร จังหวัดนนทบุรีที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การใช้ความสามารถทุ่มเทในการทำงานเพื่อองค์กร ในขณะที่ระดับพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานสัญชาติไทยที่ทำงานในร้านอาหาร จังหวัดนนทบุรี  ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การต้องการเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กร

       2. ปัจจัย 12 ประการ (Q12 ของ Gallup) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานสัญชาติไทยที่ทำงานในร้านอาหาร จังหวัดนนทบุรี โดยความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับพฤติกรรมในการทำงาน ร้อยละ 6.0 (R2 = 0.060) พบว่า มีตัวแปร 3 ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานสัญชาติไทยที่ทำงานในร้านอาหาร จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 1) การได้รับคำชมหรือการยกย่องในสิ่งที่ทำได้ดี (β = 0.190) 2) การมีโอกาสได้ทำสิ่งที่ถนัดหรือสิ่งที่ทำได้ดีทุกวัน (β = 0.181) และ 3) หัวหน้า หรือใครบางคนในที่ทำงาน ให้ความห่วงใยใส่ใจ (β = 0.131)


 


            The purposes of this study were 1) to investigate 12 factors (Gallup Q12) affecting working behaviors of Thai employees in Nonthaburi restaurants, and 2) to discover relationships between 12 factors (Gallup Q12) and working behaviors of Thai employees in Nonthaburi restaurants. The samples used in the study were 400 Thai workers in all positions who worked in Nonthaburi restaurants. The instrument used for data collection was a 5-level rating scale questionnaire. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis.


               The research findings were as follows.


  1. Working behavior of Thai employees in Nonthaburi restaurants had the highest overall level of organizational commitment. When considering in detail it was found that working behavior of Thai employees in Nonthaburi restaurants had the highest average level of contribution to organization, whilst working behavior of Thai employees in Nonthaburi restaurants had the lowest average level of requirement for becoming part of organizational success.

  2. The 12 factors (Gallup Q12) affecting working behaviors of Thai employees in Nonthaburi restaurants had Linear relationship with working behavior at 6.0% (R2 = 0.060). There were 3 variables affecting working behaviors of Thai employees in Nonthaburi restaurants, including 1) receiving appreciation or admiration for good working (β = 0.190), 2) having opportunity to show capability or skill everyday (β = 0.181), and 3) obtaining attention of supervisor or someone at work (β = 0.131)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ