โอกาสและความท้าทายของยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์แห่งชาติด้วยนโยบายกีฬา และสุขภาพ (The Opportunity and Challenge of National Human Development Strategy through the Policies of Sports and Health)

Main Article Content

สมทบ ฐิตะฐาน (Somthop Thithathan)

Abstract

               ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) รัฐบาลได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาประเทศแบบมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่รัฐบาลตั้งไว้ กระทรวงสาธารณสุขได้ จัดทำแผนปฏิบัติงาน ซึ่งถูกเรียกว่า “แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)”และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ซึ่งถูกเรียกว่า “แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 -2564)”  แต่จากผลสรุปการประเมินตัวชี้วัดเพื่อการส่งเสริมและให้บริการด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬาแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ยังต่ำกว่าร้อยละ30 ของประชากรทั้งประเทศจึงส่งผลให้ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังไม่ผ่านการประเมินตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้


               ดังนั้นบทความวิชาการจึงได้นำเสนอมุมมองการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระหว่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฯและแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฯ ที่อาจเป็นโอกาสในเชิงระบบการจัดการเพื่อเป้าหมายยุทธ์ศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย การจัดการ การวางแผน การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม


 


              For the Twelfth National Economy and Social Development Plan (2017-2021), Thai government has determined a Strategy for Strengthening and Realizing the Potential of Human Capital, as a fundament of national importance that is critical to leverage effective, beneficial, and sustainable development for all. To achieve the government’s goal, both the Health Ministry and the Tourism and Sports Ministry have developed the implementation plans separately, called National Health Development Plan (2017-2021) and National Sports Development Plan (2017-2021). The measurement and achievement are responsible by each one. The results of evaluation of both ministries failed to achieve the government target for the population taking exercise to be above 30%.


               Therefore, this article aims to demonstrate how to successfully manage a Strategy for Strengthening and Realizing the Potential of Human Capital and to integrate their both resources effectively by deploying the process of management: organizing, planning, commanding, coordinating, and controlling.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ