การพัฒนานักบริหารเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลา (Executive Development Towards Results-based Management of Municipalities in Songkhla Province)

Main Article Content

พจนารถ พรเจริญวิโรจน์ (Potchanart Porncharoenwiroj)
ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (Siriwat Pleinbangyang)
หควณ ชูเพ็ญ (Hhakuan Chupen)
สมเจตต์ พันธุโฆษิต (Somjet Pantukosit)

Abstract

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลา (2) ศึกษาแนวทางการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลา และ (3) นำเสนอรูปแบบการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์สำหรับเทศบาลในจังหวัดสงขลา เป็นการศึกษาแบบผสมผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ ผู้บริหารฝ่ายการเมืองและผู้บริหารฝ่ายประจำของเทศบาลในจังหวัดสงขลา 12 เทศบาล จำนวน 24 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยเชิงปริมาณรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานที่สังกัดเทศบาลในจังหวัดสงขลา จำนวน 320 คน ด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนของประชากร และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


         ผลการวิจัยพบว่า


  1. การบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดสงขลาเป็นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดตัวชี้วัด กำหนดเป้าหมาย การติดตามและประเมินผล และการรายงานผล

  2. แนวทางการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การกำหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา (2) การกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนา ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการพัฒนา ด้านผลผลิตการพัฒนา ด้านผลลัพธ์การพัฒนา และด้านผลกระทบจากการพัฒนา              (3) การกำหนดเป้าหมายการพัฒนา (4) การติดตามและประเมินผลการพัฒนา และ (5) การจัดทำรายงานผลการพัฒนา

  3. รูปแบบการพัฒนานักบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์สำหรับเทศบาลในจังหวัดสงขลา ได้แก่ การสอนงาน การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรมในห้องเรียน และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

          The purposes of this research were to (1) study the results based management of the municipalities in Songkhla province; (2) study the executive development to achieve results based management; and (3) propose the models of executive development towards results based management. The research was used a mixed method research. The qualitative data were collected through in-depth interviews from the key informants who were 24 political executives and executive officers. The quantitative data were collected by using a questionnaire from the samples were 320 officers who obtained from stratified random sampling by the proportion of the population. That data were analyzed by means of content analysis and using descriptive statistics methods, including frequency, percentage, mean and standard deviation.


               The results of study were as follows:


  1. The administration of Municipalities in Songkhla province was based on a results based management consisted of strategic planning, determining indicators, define results, monitoring and evaluation, and reporting.

  2. The guideline for the executive development towards results based management of Municipalities in Songkhla province consisted of 5 steps: strategic planning, determining indicators (input indicators, output indicators, process indicators, results indicators, and impact indicators), define results, monitoring and evaluation, and reporting.

  3. The Models of executive development towards results based management consisted of classroom coaching, on-the-job training, self-learning, training, and action-learning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ