การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะนิสิตครูตามกรอบอาร์-ทีแพค (A Needs Assessment to Develop Pre-Service Teachers’ Competency Based on R-TPACK Framework)

Main Article Content

พนิดา ศกุนตนาค (Panida Sakuntanak)

Abstract

              การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนิสิตครูตามกรอบอาร์-ทีแพค 2) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนิสิตครูตามกรอบอาร์-ทีแพค และ 3) เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนิสิตครูตามกรอบอาร์-ทีแพค การวิจัยนี้ใช้การประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การระบุความต้องการจำเป็น และขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจำเป็น ใช้วิธีการสำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2559 จำนวน 311 คน และขั้นตอนที่ 3 การเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาความต้องการจำเป็น ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบหลักของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตของทุกคณะ คณะละ 1 คน รวมทั้งหมด 6 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์เนื้อหา และใช้วิธี Modified Priority Needs Index (PNImodified) ในการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น


               ผลการวิจัยพบว่า 1) นิสิตครูมีความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยสูงที่สุด รองลงมาคือด้านวิชาครู ด้านเนื้อหา ด้านการบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการวิจัย และด้านเทคโนโลยี ตามลำดับ 2) สาเหตุที่ทำให้เกิดความต้องการจำเป็นมากที่สุด คือ ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาและการเรียนการสอนในหลักสูตร รองลงมาคือปัญหาเกี่ยวกับการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปัญหาเกี่ยวกับบริบทของสถานศึกษาที่ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และปัญหาเกี่ยวกับครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ ตามลำดับ 3) แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาความต้องการจำเป็นมีความแตกต่างกันตามสาเหตุของปัญหาและบริบทของแต่ละคณะ


 


                 The purposes of this research were 1) to study the needs to develop pre-service teachers’ competency based on R-TPACK frameworks, 2) to analyze the cause of needs to develop pre-service teachers’ competency based on R-TPACK frameworks, and 3) to propose the appropriate solutions to the problems of needs to develop development pre-service teachers’ competency based on R-TPACK frameworks. This research used a complete needs assessment consisting of 3 steps which were step 1: needs identification and step 2: needs analysis were gathered by questionnaires from 311 final students of Bachelor of Education Program, Srinakharinwirot University in the academic year 2559 (B.E.), and step 3: need solutions accomplished by interviewing the total 6 heads of the teacher education program being attached in the 6 faculties. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, independent sample t-test, one-way ANOVA, content analysis, and Modified Priority Needs Index (PNImodified) method for prioritizing the needs.


             The research's results shown as follows:  1) Pre-service teachers had the highest needs to develop research knowledge (RK), followed by pedagogical knowledge (PK), content knowledge (CK), research technology pedagogical content knowledge (R-TPACK), and technology knowledge (TK), respectively. 2) The major cause of the needs was the problem of courses and teaching process in the curriculum followed by the problem of seminar in teaching practicum, problems related to the context of the schools used in training teachers' professional experiences, and problems of mentor teachers and university supervisors, respectively. 3) Appropriate approaches for the needs solution were different in accordance with the causes of problems and the contexts of each faculty.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ