การพัฒนารูปแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการสอนสดสู่การบันทึกการสอนบนพื้นฐาน เฟซบุ๊กที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน ผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Development Flipped Classroom Model by Using Live Lectures to Online Video-Recoded Lectures Base on Facebook for 21st Century Learning Skills in Educational Research and Evaluation Faculty of Education Prince of Songkla University)

Main Article Content

แวฮาซัน แวหะมะ (Weahasan Weahama)
วันอามีนา แวหะมะ (Wanamina Waehama)

Abstract

              การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการสอนสดสู่การบันทึกการสอนบนพื้นฐานเฟซบุ๊กที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 2) ศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการสอนสดสู่การบันทึกการสอนบนพื้นฐานเฟซบุ๊กที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา การสร้างเว็บเพจเพื่อการประเมินผลทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2/2560 ทั้งหมด 26 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนพัฒนาการ และการวิเคราะห์เครือข่ายใจความสำคัญสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ


               ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการสอนสดสู่การบันทึกการสอนบนพื้นฐานเฟซบุ๊กที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยกัน 2 วิธีการเรียนรู้ ได้แก่ วิธีการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านออนไลน์ ประกอบด้วย กิจกรรมการชมวีดิโอก่อนเข้าชั้นเรียนผ่านออนไลน์ กิจกรรมการติดตามผลออนไลน์ และ วิธีการเรียนรู้ในชั้นเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมการสรุปการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านออนไลน์  กิจกรรมการสอนแบบบรรยายเพิ่มเติม กิจกรรมการแก้ปัญหา และ กิจกรรมสรุปการเรียนรู้  2) ศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการสอนสดสู่การบันทึกการสอนบนพื้นฐานเฟซบุ๊กที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการสอนสดสู่การบันทึกการสอนบนพื้นฐานเฟซบุ๊กที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจต่อรูปแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการสอนสดสู่การบันทึกการสอนบนพื้นฐานเฟซบุ๊กที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากที่สุด และ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากที่สุด


 


                The purposes of this study were 1) development flipped classroom model by using live lectures to online video-recoded lectures base on Facebook for 21st century skills and 2) the effectiveness of flipped classroom model by using live lectures to online video-recoded lectures base on Facebook for 21st century skills. The research samples were purposively selected from students who enrolled in course of the academic year 2017 for experimental group of 26 students. The research instruments were questionnaire and semi-structured interview. Data were analyzed using mean standard deviation growth score and thematic network analysis for qualitative research.


               The results were summarized as follows: 1) flipped classroom model by using live lectures to online video-recoded lectures base on Facebook for 21st century skills of 2 factors as the follows : outline of out-of-class learning included online video lessons and online evaluation and in-class learning included outline of out-of-class learning summary, additional lectures,  problem-solving and learning summary 2) The learning achievement of students who studied with flipped classroom model by using live lectures to online video-recoded lectures base on Facebook for 21st century skills was in high level. The students’ satisfaction toward  learning with flipped classroom model by using live lectures to online video-recoded lectures base on Facebook for 21st century skills was in highest level and the 21st century skills after learning with flipped classroom model by using live lectures to online video-recoded lectures base on Facebook for 21st century skills was in highest level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ