การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน (The Administration System of Caring Student for Morality and Ethics)

Main Article Content

วรกาญจน์ สุขสดเขียว (Vorakarn Suksodkiew)

Abstract

                การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๕๓ หมวด ๑ มาตรา ๖ ได้ระบุถึงความมุ่งหมายและหลักการเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ต้องยึดแนวการจัดการศึกษาในหมวด ๔ มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษาต้องเน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียน และบูรณการตามความเหมาะสม นอกจากนี้ในมาตรา ๒๔ ได้กำหนดให้จัดกระบวนการสอนผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ ทั้งการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทุกรายวิชาเพื่อให้เป็นคนดี เก่งและมีสุข  


             ปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาขั้นวิกฤติเกิดขึ้นกับนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น การใช้ความรุนแรง ปัญหาอาญากรรม โดยมีแนวโน้มที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนรวม ๔๖,๙๘๖ คดี (รายงานสภาวะสังคมของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ มีนาคม ๒๕๕๒) ซึ่งมีสาเหตุอันเกิดจากการขาดความอบอุ่นในครอบครัว พ่อแม่หย่าร้างกัน นักเรียนต้องพักอาศัยกับปู่ย่า ตายายหรือบุคคลอื่นที่ให้ความอุปการะ นักเรียนติดเกมไม่สนใจการเรียน นักเรียนติดการใช้โทรศัพท์มือถือและอาจโดยหลอกลวงไปในทางที่ก่ออันเกิดผลร้ายแก่ตัวนักเรียนเอง ปัญหาเรื่องยาเสพติดนักเรียนอาจถูกหลอกลวงจากผู้ไม่หวังดีให้จำหน่ายยาเสพติดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และสุดท้ายต้องรับโทษทางกฎหมาย ปัญหาที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับนักเรียนบ่อยครั้งจนปรากฏตามสื่อทางโทรทัศน์และข่าวสารต่าง ๆ  ดังนั้นการพัฒนานักเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม จึงมีความสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาและบ่มเพาะให้นักเรียนเป็นคนดี รู้รักสามัคคี เป็นประโยชน์และเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม


             กระบวนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนนั้น โดยปกติต้องใช้ความร่วมมือระหว่างทางโรงเรียนกับพ่อแม่ ผู้ปกครองของนักเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้นักเรียนเป็นคนดีได้อย่างสมบูรณ์ แต่หากกรณีนักเรียนขาดความอบอุ่นทางครอบครัวมีความอ่อนแอด้านจิตใจ คล้อยตามเพื่อนได้ง่าย อาจทำให้นักเรียนต้องเสียอนาคตกลายเป็นเด็กเกเร ติดยาเสพติด ก่ออาชญากรรม เป็นผู้ร้ายในสังคม สุดท้ายต้องรับโทษในสถานพินิจเด็กและเยาวชน จากกรณีดังกล่าวจะเห็นว่าโรงเรียนมีความสำคัญในการบริหารจัดการ ผู้ที่มีส่วนสำคัญประกอบด้วยผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรทางศาสนา และผู้บริหารองค์กรท้องถิ่น ต้องให้ความสำคัญและร่วมมือแก้ไขปัญหาของนักเรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยงหรือมีปัญหาดังกล่าว โดยการนำการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมมาจัดกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาของนักเรียนส่งผลดีต่อการพัฒนานักเรียน ครูและโรงเรียน จากผลการบริหารดังกล่าวซึ่งผู้เขียนบทความในฐานะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มีส่วนร่วมเสนอแนะให้ความคิดเห็นในโครงการคุณธรรมของโรงเรียน ทำให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมและจริยธรรมในระดับประเทศหลายรางวัลด้วยกัน จึงขอนำบทความนี้มายกเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อ่านและสถานศึกษาอื่นๆที่สามารถนำปรับไปใช้เพื่อลดปัญหาที่คล้ายกัน เพราะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นการยึดเป้าหมายให้นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน มุ่งหวังให้นักเรียนเป็นคนดีและเชื่อว่าความรักความเข้าใจสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็น  คนดี เก่งและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ต่อไป


 


                To develop moral and ethics of students is one of the most important things that organizations and government sectors suppose to do. The National Education Act B.E. 2542, as amended ( NO.2 ) B.E. 2553 section 1 article 6 identified with purpose and principles to prepare and educate Thai people to be full of healthy body, great mind, good intellect, morality and virtue. These are the essential things to enlighten the society. Moreover, it has to hold with the procedure in section 4 article 23 of the educational management which emphasized on morality, learning process and appropriate integration. In addition, article 24 settled about the process of teaching various knowledge including moral and social value cultivation to approach desirable characteristics.


               Nowadays, there are many serious problems that may involve with students, for example, violence and criminal which have more severe than the previous day. Mostly, people who relate to these problems are youth; there are almost 86,986 cases ( social survey reporting from Office The National Economic and Social Development Board ). Main reason of the problems is lack of warmth and closeness in family because some of parents are divorced. Children have to live with relatives that may have no enough time to take care. Instead of imitating good things from parents as a role model, children try to copy bad behaviors from social media. Smartphone addiction is a rising trend in students. Mobile devices have wonderful learning potential but its adverse effects on student achievement may outweigh their potential as a learning tool and can lead them to engage in inappropriate behaviors. For instance, they may be illegal from involvement in drug trafficking. With these problems, providing a secure system and caring environment with moral and ethics development can help students overcome their life experiences. It can ensure that students will become good adults who do for benefit of yourselves and society.


               Normally, method to develop students both morality and ethics need public and parent participation as essential associate. On the other hand, students who have incomplete family may cause the problems and be legally punished. From these cases, public participation including administrators, teachers, board of the Basic Education Commission, religious organization and local administrator stress on solving the problems by providing a secure system and caring environment with moral and ethics development until successful scope. Finally, school and students are renowned from receiving many worth national awards. Writer, one of a board of the Basic Education Commission, who is a part of the developing project is pleased to propose this article as a guideline to other institutes that have similar problems following the education policy in the National Education Act B.E. 2542.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ