ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 (Factors Related With The Implementation Of Professional Learning Community Of The Administrators Under The Phranakhon Si Ayutthaya Educational Service Area 1)

Main Article Content

สุภัคจิรา อ่อนสัมฤทธิ์ (Supakjira Onsamrit)
ธีระวัฒน์ มอนไธสง (Teerawat Montaisong)
นริสานันท์ เดชสุระ (Narisanan Dechsura)

Abstract

             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 2) ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 124 คน ซึ่งได้มาจากวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ.80 สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน


               ผลการวิจัยพบว่า


  1. สภาพการเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการดำเนินการอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ ชุมชนกัลยาณมิตร รองลงมาคือ การสร้างภาวะผู้นำร่วม และด้านที่มีการปฏิบัติต่ำสุดคือ โครงสร้างสนับสนุน

  2. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยที่มีค่าความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการ รองลงมาคือ ด้านบุคลากรและด้านโครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา

        The purposes of this research were to: 1) study state of Professional Learning Community in the school under Phranakhon Si Ayutthaya Educational service Area 1. 2) study of factors related to the implementation of Professional Learning Community of the administrators  under  the  Phranakhon Si Ayutthaya Educational  Service  Area 1. The samples used in this research were 124 persons by simple random sampling, the Administrators of school under Phranakhon Si Ayutthaya Educational service Area 1 under the sampling method. The research instrument was rating scale questionnaires with the reliability at .80. The statistics tools used for data analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation And Pearson product moment correlation coefficient.


           The result indicated that 1. States of professional learning community in school were implemented at high level. The highest level of compliance was Caring community. The second was Shared Leadership and the lowest level was Supportive structure.


  1. The factors that related to professional learning community in the school under Phranakhon Si Ayutthaya Educational service Area 1 were related at high level.2) Positive correlations with The Implementation of Professional Learning Community of  the Administrators  under  the  Phranakhon Si Ayutthaya Educational  Service  Area 1. At the.01 level, There were correlated factors. The highest was Administration Management. The second was Human Resources and the lowest was the Policy Structures of school.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ