กลยุทธ์การดำเนินงานของผู้ประกอบการร้านเทพินทร์ชีสเชคไส้สับปะรด (Operational Strategies of Taypin’s Pineapple Biscuit)

Main Article Content

พนัชกร สิมะขจรบุญ (Panuschagone Simakhajornboon)
ภัทราภรณ์ โพธิ์สง่า (Phattaraporn Phosa-nga)

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านเทพินทร์ชีสเชคไส้สับปะรด 2) ปัญหา และอุปสรรคของผู้ประกอบการฯ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 13 คน ได้แก่ ผู้ประกอบการ พนักงาน และลูกค้าของร้านเทพินทร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตชีสเชคไส้สับปะรดรายแรกของไทย และมียอดขายชีสเชคไส้สับปะรดมากที่สุด นำข้อมูลมาตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา จัดหมวดหมู่ของข้อมูล สรุปผลการศึกษาและนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า ผลการศึกษาพบว่า 1) กลยุทธ์การดำเนินงานของทางร้าน ประกอบด้วย ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ  2) ปัญหาและอุปสรรคของทางร้าน คือ การสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า และการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย งานวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ในการสร้างกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ 2 ประการ คือ การจ้างงานนอก และสมรรถหลักของกิจการ


               The objectives of this research were 1) to study Operational Strategies of Taypin  Pineapple Biscuit 2) to study the problems and threat of its business. Data were collected through in-depth interview. The 13 key informants were the owner, employees, and customers of Taypin This entrepreneur is the first manufacturer of pineapple biscuit and highest sales in Thailand. The data was checked for the completeness and accuracy, content analysis, classification of data, conclusions. Results are presented in the descriptive form. Verification of data reliability by a triangulation method. The results of the study showed that: 1) operational strategies of its business Include: Production, Marketing, and Management 2) The problems was the creation of confidence in product quality, and increasing distribution channel. This research is useful for creating the competitive advantage in 2 type are outsourcing and core competency.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ