การพัฒนาระบบรู้จำลายผ้าทอพื้นบ้าน (The Development of Thai Local Woven Fabric Pattern Recognition)

Main Article Content

กิตติยา พูนศิลป์ (Kittiya Poonsilp)

Abstract

               งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาระบบรู้จำลายผ้าทอพื้นบ้าน โดยได้นำเอาเทคโนโลยีการประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจดจำภาพถ่ายลายผ้าทอพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะใน แต่ละท้องถิ่น โดยได้กำหนดพื้นที่การวิจัยคือกลุ่มทอผ้าพื้นบ้านในภาคใต้ ได้แก่ กลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง และพิพิธภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านในภาคใต้ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา เป็นกรณีศึกษา ซึ่งจากการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของพบว่า สามารถคัดแยกลายผ้าทอได้อย่างแม่นยำ โดยได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง คิดเป็นความแม่นยำถึงร้อยละ 77 จากภาพตัวอย่างทั้งหมด จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องความสับสนในการใช้คนจดจำลายผ้าที่มีแนวโน้มว่าจะมีลายใหม่ ๆ เกิดขึ้นอีกมากในอนาคต และยังช่วยอำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าร้านวิสาหกิจชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ผ้าทอ ในการใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการระบุแหล่งที่มา และความเป็นมาของผ้าทอแต่ละลายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับกลุ่มสมาชิกผ้าทอพื้นบ้านที่ต้องการสืบค้นข้อมูลลายผ้าทอที่มีอยู่แล้วเพื่อนำไปใช้ในการคิดค้น ออกแบบลายผ้าทอลายใหม่ ๆ อีกด้วย


 


              This research proposes the development of Thai local woven fabric pattern recognition system using image processing and machine learning technology aims to assist human to find the woven fabric pattern name and its details from a sample image. The samples used in this research are collected from Na Muen Sri village in Trang province and the woven fabric museum in Prince of Songklha University, Songkhla province. From experiment, the accuracy is 77 percent. This could help user to find a desire woven fabric pattern information easier and faster, user just select an image file then the image will be analyzed and processed to find the name of the woven fabric pattern in the image, These processes are done automatically by a computer and useful not only for people who search for a woven fabric pattern but also for a woven fabric creator to keep and store pattern information in their system.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ