การสร้างสรรค์ Characters และพัฒนาองค์ประกอบของวัสดุสำหรับใช้ในภาพยนตร์ Stop Motion Animation (Characters Design and Material Development for Character Models for Stop Motion Animation)

Main Article Content

มานพ เอี่ยมสะอาด (Manop Iamsaard)
ชญานิศ ต้นเทียน (Shayanich Tontien)

Abstract

                การวิจัยเรื่อง “การสร้างสรรค์ Characters และพัฒนาองค์ประกอบของวัสดุสำหรับใช้ในภาพยนตร์ Stop Motion Animation” ( Characters Design and Material Development for Character Models for Stop Motion Animation ) เป็นงานวิจัยสร้างสรรค์ประเภทการพัฒนาทดลอง (Experimental development) ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ Characters ใหม่สำหรับภาพยนตร์ Stop Motion Animation อิงประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเพื่อพัฒนาองค์ประกอบของวัสดุที่ใช้ทำ Character Models สำหรับ Stop Motion Animation เนื่องจากภาพยนตร์ดังกล่าวมีความแตกต่างจากภาพยนตร์ Animation ประเภทอื่นๆ ทั้งภาพยนตร์ 2D Animationและภาพยนตร์ 3D Animation ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์


               ในการสร้างสรรค์ Character Models ครั้งนี้มีการใช้ดินน้ำมัน (Plasticine) ขี้ผึ้ง (Beeswax) โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น (Polyester Resin) เป็นส่วนประกอบร่วมกับวัสดุท้องถิ่นอื่นๆ  เช่น ดินสอพอง ปูนปั้นของเพชรบุรี ฯลฯ มาประกอบ เพื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ในอดีต – ปัจจุบัน เพื่อให้ได้คุณลักษณะตามต้องการทางด้านพื้นผิวที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากวัสดุสำเร็จรูปที่ใช้อยู่ทั่วไป


               การวิจัยในครั้งนี้พบว่าส่วนผสมที่ใช้วัสดุต่างๆประกอบสร้างนั้นเข้ากันได้อย่างดี  อีกทั้งยังสามารถแสดงคุณลักษณ์ของวัสดุที่เป็นส่วนผสมจากแหล่งต่างๆ โดยได้คำนึงถึงการเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆ ของตัวละคร เพื่อว่าในขั้นตอนการถ่ายทำจะไม่เกิดการแตกร้าวหรือมีผิวหยาบหรือขรุขระจนยากจะตกแต่ง อีกทั้งเอื้อต่อระบบกลไกภายในที่ใช้ในการขยับเคลื่อนไหว โดยให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับบุคลิกของตัวละครทั้ง 8 ที่ผู้วิจัยเลือกมา อันประกอบไปด้วยบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน ผลสัมฤทธิ์ของผลงานนี้จะเป็นจะประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ทางด้านภาพยนตร์ ทั้งทางด้านมุมมองและเทคนิคการสร้างสรรค์ซึ่งจะคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยคู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่


 


                A research project, “Characters Design and Material Development for Character Models for Stop Motion Animation,” was an experimental development research. The research objectives were to design new characters of Stop Motion Animation, in the period of His Majesty the King Naraya of Ayutthaya era, and to develop a combination of materials making of character models in the Stop Motion Animation. It was deferent from other animations such as 2D and 3D animation that creating by computer programming.


               The Plasticine, Wax and Polyester Resin were mixed with marlstone, Petchburi stucco and other mixture to create character models in order to link with the history. The surface of character models had been identity and different from general material.


               The research found that mixture of such material was smooth and it showed their own mixed texture from different sources. The motion of models during shooting were especially critical for movement mechanism without cracking and unrepairable surface, depending on eight selected character models. The research contribute to movie makers want to keep Thai identity with current technology on perception and creating technique.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ