ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของความสำเร็จในการเรียนการสอน: ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นวบ.จังหวัดจันทบุรี (The Causal Relations and the Effect of Success in Teaching : Case Study of Mahachulalongkornrajavidyalaya University of Chantaburi Campus)

Main Article Content

ปทุมมาศ ว่องอรุณชัย (Pratummas Wongarunchai)

Abstract

              การวิจัยนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของความสำเร็จในการเรียนการสอนเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยการแจกแบบสอบถาม สัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม นำกับประชากร ได้แก่ พระนิสิตชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 63 รูป และผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ พระนิสิตชั้นปีที่ 1–4 และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา รวม 5 รูป โดยศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความสำเร็จในการเรียนการสอน 4 ประเด็น คือ แผนการสอน วิธีการสอน ครูผู้สอน และตัวผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นพระนิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 24 รูป (38.1%) พระนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 22 รูป (34.9%) พระนิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 17 รูป (27.0%) ปัจจัยด้านผู้เรียนมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการเรียนการสอน (r=.948*) ในการรับรู้บทบาทของตนเอง เตรียมความพร้อมและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมบรรยากาศของการเรียนการสอน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการเรียนการสอน ส่วนปัจจัย ด้านแผนการสอน วิธีการสอน ครูผู้สอน ไม่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการเรียนการสอน (r=.037)


 


               Research to study causal relationships and outcomes between variables about teaching-learning. Mixed methodology design was questionnaire, in-depth interview, observation and participant analysis. population was collected with student monk level 1–3 amounts 63 persons. and key informants was student monk level 1–4 and Graduated students total 5 persons. There are four issues to be learned in teaching and learning, teaching methods, teachers and students.


               The research found that. Population are students monk level 1 were 24 persons. (38.1%), students monk level 2 were 22 persons. (34.9%), students monk level 3 were 17 persons. (27.0%) By studying the factors that cause success in teaching. There are 4 topic are lesson plans, teaching methods, teachers and students. The learner's factors are related to the success of the teaching (r=.948*). Such as The role of self. Readiness and adaptation to the environment. It is important to have success in teaching. Teaching Plan Factor, Teaching methods, Teacher. Not related to success in teaching (r=.037).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ