ปัจจัยลักษณะธุรกิจของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การให้บริการสมัยใหม่ และความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจนำเที่ยว (Entrepreneurial Business Characteristics Affecting Modern Service Strategies and Competitive Advantages in Tourism Business)

Main Article Content

ปภาวิน พชรโชติสุธี (Paphawin Patcharachotsuthi)

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยข้อมูลทั่วไปและลักษณะธุรกิจของผู้ประกอบการนำเที่ยว 2) ศึกษากลยุทธ์การให้บริหารสมัยใหม่และความได้เปรียบทางการ แข่งขัน 3) ศึกษาปัจจัยลักษณะธุรกิจของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การให้บริการสมัยใหม่ และ 4) ศึกษาปัจจัยลักษณะธุรกิจของผู้ประกอบการ ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจนำเที่ยว ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ และนครพนม จำนวน 113 ราย การวิเคราะห์ ใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาความแตกต่างโดยใช้สถิติที (t-test) และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)


               ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 50 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบธุรกิจมานานกว่า 6 ปี จำนวนพนักงานประมาณ 1 – 10 คน เงินลงทุนในกิจการมากกว่า 500,000 บาท รายได้ต่อเดือน 70,000 บาท ส่วนมากอยู่ในเขตอำเภอเมือง และอยู่ใกล้ชุมชน กลยุทธ์การให้บริการสมัยใหม่ ประกอบด้วย นวัตกรรมการให้บริการ การปรับปรุงการบริการ กระบวนการ และการบริการจัดการ และความได้เปรียบทางการแข่งขัน ประกอบด้วย การสร้างความแตกต่าง การเป็นผู้นำทางต้นทุน การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน ปัจจัยลักษณะธุรกิจของผู้ประกอบการด้าน ตำแหน่งที่ตั้ง ระยะห่างชุมชน เงินลงทุนกิจการ และรายได้ของกิจการที่ต่างกันมีผลต่อกลยุทธ์การให้บริการสมัยใหม่ที่แตกต่างกัน และปัจจัยลักษณะธุรกิจของผู้ประกอบการด้าน ระยะห่างชุมชน จำนวนพนักงาน เงินลงทุนในกิจการ และรายได้ที่ต่างกันมีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจนำเที่ยวที่แตกต่างกัน


 


               The purposes of this study were to examine (1) general factors and business characteristics of entrepreneurs in tourism business (2) modern service strategies and competitive advantages (3) entrepreneurial business characteristics which have the effects on modern service strategies, and (4) entrepreneurial business characteristics which have the effects on competitive advantages on tourism business. The research instruments included questionnaires distributed to 113 research participants who were tourism entrepreneurs in Nong Khai, Bueng Karn, and Nakhon Phanom provinces. The data were analysed statistically in terms of frequency, percentage, average, and standard deviation; and t-test and one-way ANOVA were used to verify the research hypothesis.


               The findings showed that most of the tourism entrepreneurs were females, single, and aged over 50 years old. The entrepreneurs obtained a bachelor’s degree, and had experiences in doing business for more than six years. By using over 500,000 Baht for the initial capital investment, most of the business offices were located in inner city and close to the communities, hiring about 1-10 staff and having the monthly incomes of approximately 70,000 Baht. The responses from the questionnaire showed that the strategies employed to promote modern services included service innovation, service improvement, business process, and service management while cost leadership, prompt response in operations, and niche marketing were the strategies employed to promote competitive advantages. It was also found that different business characteristics of entrepreneurs in terms of location, the distance from communities, capital investment, and incomes have the effects on modern service strategies; and as far as competitive advantages on tourism business are concerned, the factors which have the influence included distance from communities, the number of staff, capital investment, and incomes.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ