การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์กร:หลักฐาน เชิงประจักษ์บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Integrated Enterprise Risk Management toward Organization Performance: Empirical Research Listed Companies in Thailand)

Main Article Content

จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร (Jaturapat wongsirisathaporn)

Abstract

             งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์กร  ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มประชากร คือ ผู้บริหารระดับสูง หรือหัวหน้า/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน  496 บริษัท ได้ข้อมูลจำนวน 155 บริษัท คิดเป็นอัตราตอบกลับร้อยละ 31.25 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนาใช้วิเคราะห์ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สำหรับสถิติอนุมานใช้วิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล ผลการศึกษาพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์กร : หลักฐานเชิงประจักษ์บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติ Chi-square = 40.095 , df = 44 , CMIN/DF = 0.911,  P-value = 0.640, RMSEA = 0.000 , RMR = 0.009, GFI = 0.959, AGFI = 0.927 และค่า CFI= 1.000 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของตัวแปรปัจจัยที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงกับการบริหารความเสี่ยงมีค่าเท่ากับ 0.82 ส่วนการบริหารความเสี่ยงกับผลการดำเนินงานขององค์กร มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ  0.76
               ผลของงานวิจัยสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางตรงเชิงบวกกับการบริหารความเสี่ยง และปัจจัยที่มีต่อการการบริหารความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางตรงเชิงบวกกับผลการดำเนินงานขององค์กร ผ่านตัวแปรกลางการบริหารความเสี่ยง

 


               The purpose of this research was to develop a model of causal risk management integrated affecting the organization's operations. This study used qualitative research and quantitative research. The population was the chief executives or leaders/personal who are responsible for the risk management of companies listed on the Stock Exchange of Thailand totally 496 companies. The information received from 155 companies, representing 31.25 percent response rate. The data was analyzed by using descriptive statistical analysis: frequency, percentage, mean and standard deviation. This research used statistical inference to analyze the correlation and path analysis influence. The study found that the causal relationship model of integrated risk management on the performance of the organization: empirical evidence of the Stock Exchange of Thailand is consistent with empirical data. The statistics Chi-square = 40.095, df = 44, CMIN / DF= 0.911, P-value = 0.640, RMSEA = 0.000, RMR = 0.009, GFI = 0.959, AGFI = 0.927 and the CFI = 1.000. The coefficient path of the variable factors of risk management with risk management equals to 0.82. The risk management with the performance of the organization has the path coefficient of 0.76.


               The results of the research concluded that the risk factors have a direct positive correlation with risk management, and risk management has a direct positive correlation with the performance of the organization past mediator risk management. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ