ปลูกและเติบโต: การทำงานสวนสำหรับเด็กปฐมวัย (Growing Plants and Growing Children: The gardening activity for young children)

Main Article Content

มานิตา ลีโทชวลิต อรรถนุพรรณ (Manita Leethochawalit Atthanuphan)

Abstract

                การทำงานสวนสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งสามารถส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างเป็นธรรมชาติ ในบทความนี้ได้กล่าวถึงความหมาย ความสำคัญ และขอบข่ายของกิจกรรมงานสวนสำหรับเด็กปฐมวัย ประโยชน์ของการทำงานสวนที่มีต่อเด็กปฐมวัย และต่อบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา บนพื้นฐานของงานวิจัยและประสบการณ์ตรงจากการทำงาน รวมถึงกิจกรรมงานสวนที่ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560  และลักษณะกิจกรรมงานสวนที่สถานศึกษาปฐมวัย และครอบครัวสามารถจัดให้แก่เด็กปฐมวัยได้


 


                Gardening activity for young children is an activity that can promote the development and learning of children naturally. This article discusses about the meaning, importance and scope of young children gardening activities, the benefits of gardening for young children and people or environment around them in physical, emotional, social and intellectual domains based on research and direct experience, garden activities in the Early Childhood Education Core Curriculum (B.E. 2560), and the characteristics of gardening activities that early childhood education setting and family arranged for young children.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ