การพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการรู้สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Learning model development using project-based learning with online social media approach to develop environmental literacy of high school students)

Main Article Content

วรรนิสา หนูช่วย (Wannisa Noochuai)
ประกอบ กรณีกิจ (Prakob Koraneekij)

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการจำเป็นในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการรู้สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 154 คน ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 7 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามสภาพและความต้องการในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และแบบประเมินรูปแบบ


               ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความต้องการในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ โดยมีค่า PNImodified อยู่ระหว่าง 0.01 – 3.72 ซึ่งมีความต้องการจำเป็นในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ สามอันดับแรกได้แก่ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการนำเสนอผลงาน การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และ การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน 2) องค์ประกอบของรูปแบบฯ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน กิจกรรมการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน สื่อสังคมออนไลน์ และ การประเมินผล 3) ขั้นตอนของรูปแบบฯ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การเตรียมการ การอภิปรายประเด็นสิ่งแวดล้อมในชุมชนบริเวณรอบโรงเรียน การวางแผนดำเนินโครงงาน การดำเนินโครงงาน และ การประเมินผล 4) ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ารูปแบบฯ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (  gif.latex?\bar{x}= 4.77, SD.=0.33)


 


               This study aimed to assess the current situation and needs of high school students in using online social media and to create a learning model using project-based learning with social media approach to develop environmental literacy of high school students. The samples were 154 high school students and 7 experts and the research instruments included a questionnaire on the current situation and needs of high school students in using online social media and a model evaluation form.


               A summary of the findings is as follows: (1) The high school students’ needs in using online social media for different learning purposes were found with the PNImodified between 0.01 – 3.72 and the top three primary purposes were giving presentations, carrying out learning activities and conducting lead-in activities for starting lessons; (2) The learning model consisted of 5 components, including instructors, learners, project-based activities, online social media and evaluation; (3) the learning model was composed of 5 steps, including preparation, discussion, project planning and operation, and evaluation; (4) The experts rated the model’s suitability at the highest level (  gif.latex?\bar{x}= 4.77, SD = 0.33).

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts