Published: 2019-01-31

ใบรองปก

Veridian E-Journal Silpakorn University

คำนำ

Veridian E-Journal Silpakorn University

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Veridian E-Journal Silpakorn University

จ-ฒ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้วิธีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ส่งผลต่อการตกแต่งตัวเลขในงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Factors affecting the selection of Property, Plant and Equipment revaluation influencing discretionary accruals of listed companies in real estate and construction sector in Stock Exchange of Thailand.)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้วิธีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ส่งผลต่อการตกแต่งตัวเลขในงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ฐิตวี ล้อวงศ์รัตนากร (Thittawee Lorwongrattanakorn), พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ (Phornpravee Chansuwan)

101-110

กลยุทธ์และเครือข่ายการสื่อสารโครงการธนาคารปูม้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Strategic and Communications Network for Blue Swimming Crab Sustainability Project in Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center.)

ภารดี พึ่งสำราญ (Paradee Phuengsamran), สุทธินันท์ โสตวิถี (Suttinun Sotwitee), ประจวบ ลีรักษาเกียรติ (Prachuab Leeruksatiat), ฐกร ค้าขายกิจธวัช (Thakorn Kakhaikittawat)

190-208

ผลการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านการอ่านใน วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (The Results of Using 4MAT to Develop Thai Reading Ability of Grade 6 Students)

สิริวิมล พวงมาลา (Siriwimol Phuangmala), นทัต อัศภาภรณ์ (Natad Assapaporn), สมเกียรติ อินทสิงห์ (Somkiart Intasingh), สุนันชัย ออนตะไคร้ (Sunanchai Ontakhrai)

404-418

การใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังและการพูดภาษาจีน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Using Simulation Activities to Promote the Chinese Listening and Speaking Abilities of Grade 5 Students)

อัญชลิการ์ ขันติ (Anchalika Khanti), สมเกียรติ อินทสิงห์ (Somkiart Intasing), สุนทรี คนเที่ยง (Soontaree Konthieng), สุนันชัย ออนตะไคร้ (Sunanchai Ontakhrai)

467-483

FACTORS AND INDICATORS IN THE SEXUAL LITERACY OF THAI ADOLESCENTS

jakkapong - prongprommarat, Krissana Kiddee

588-602

การพัฒนาและการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร (Development and management of digital intellectual repository Silpakorn University)

จุฑามาศ ถึงนาค (Juthamas Thungnak), นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ (Noppadol Aekphachaisawat), สุนิศา รอดจินดา (Sunisa Rodjinda), ดารารัตน์ จุฬาพันธุ์ (Dararat Chulapan)

603-619

การวิเคราะห์องค์ประกอบจากบุคคล (By–Person Factor Analysis)

ชลิดา ชาญวิจิตร (chalida chanwichit), ประสพชัย พสุนนท์ (Prasopchai Pasunon), พีรพัฒน์ ยางกลาง (Peerapat Yangklang)

698-709

การจัดการสโมสรกีฬาของสตรีที่ประสบความสำเร็จ (THE SUCCESSFUL MANAGEMENT OF SPORTS CLUBS BY WOMEN)

ฐานินี ปานปรีดา (Thaninee Panpreeda), สมทบ ฐิตะฐาน (Somthop Thithathan)

736-754

การบริหารจัดการเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนในรูปแบบคลัสเตอร์ (The school cluster management system)

ทนันเดช ยงค์กมล (Thanundetch Yongkamol), ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (Sakchai Nirunthawee)

778-792

การศึกษาตามหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (To Study on the threefold training for Human Resource Development.)

พระมงคลธรรมวิธาน (Phramongkoldhammavithan), พระครูสิริธรรมนิเทศ (Phrakhru siridhamanithet), ประสิทธิ์ สระทอง (Prasit Srathorng)

888-901

ปัจจัยที่มีผลต่อจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร (Factors Affecting Accounting Professional Ethics in Bangkok )

ภูษณิศา ส่งเจริญ (Pusanisa Songjarean), นิกข์นิภา บุญช่วย (Nicknipar Boonchouy), สุพรรณิกา สันป่าแก้ว (Supannika Sanpakaew)

926-945

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจ การซื้อซ้ำ และการบอกต่อของผู้บริโภคสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (THE INFLUENCE FACTORS ON SATISFACTION, TRUST, RE-PURCHASING, AND WORDS OF MOUTH ON ELECTRONIC PRINTED MEDIACONSUMERS)

ยุวรินธร ไชยโชติช่วง (Yuvarinthorn Chaichotchuang), ปิยฉัตร จารุธีรศานต์ (Piyachat Jarutirasarn), ปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์ (Peter Rungruang Gan), อัมพล ชูสนุก (Ampon Shoosanuk)

963-979

เครื่องประดับ ธ. สถิตในดวงใจ (Still on Our Souls Jewellery)

วินิตา คงประดิษฐ์ (Winita Kongpradit), ทัศนฐรสชง ศรีกุลกรณ์ (Tataroschong Sreekulkorn), วรรณวิภา สุเนตต์ตา (Vanwipa Suneta), สุภาวี ศิรินคราภรณ์ (Supavee Sirinkraporn)

1043-1054

Ethical Sensitivity among Thai Pharmacy Students

Wilaiwan Pongpaew, Montaya Sununtiwat, Cha-oncin Sooksriwong, Luerat Anuratpanich

1055-1070

การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยาม (A study of smoking behaviors among undergraduate students at Siam University.)

เสถียร พูลผล Sathian Phunpon, นฤมล โพธิ์ศรีทอง (Narumol Phosritong), อรวรรณ จิตรวาณิช (Orawan Chitvanich), รักษ์จินดา วัฒนาลัย (Ruxjinda Wattanalai)

1107-1125

การรับรู้และความเต็มใจจ่ายของสาธารณะชนในการริเริ่มเมืองฟองน้ำในกรุงเทพมหานคร (Public Perceptions and Willingness to Pay for Sponge City Initiatives in Bangkok)

เสาวลักษณ์ ศรีนาค (Saowaluk Srinark), สุวรรณา ประณีตวตกุล (Suwanna Praneetvatakul), กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ (Kobkiat Pongput)

1126-1135

รูปแบบผู้นำการพัฒนาชุมชนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Platform of Community Development Leader by Sufficient Economy Process)

กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์ (Kobkul Visitsorasak), เฉลียว บุรีภักดี (Chalio Buripukdi), ภัทริยา สุวรรณบูรณ์ (Pattariya Suwannaboon), สมนึก ชูปานกลีบ (Somnauk Choopankleeb)

1438-1455