โครงการเสนอแนะ “การออกแบบระบบบริการและภาพลักษณ์ของศูนย์พึ่งได้ และชันสูตร โรงพยาบาลตำรวจ(OSCC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในให้การบริการ (Service Design Suggestion and Cooperate Identity Design of“Police General Hospital One Stop Crisis Center (OSCC)”.to increase service efficiency.)

Main Article Content

ศุภกานต์ ไชยนวล (Supakarn Chainual)

Abstract

                งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาระบบการให้บริการของศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อนำมาออกแบบพื้นที่การให้บริการโดยการใช้กระบวนการออกแบบ Service Design ที่เน้นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (steak holder) ในระบบการบริการเป็นหลักเพื่อช่วยให้การบริการภายในศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดมาใช้ในการปรับปรุงภาพลักษณ์ เปลี่ยนเจตคติของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ  ที่มีความเปราะบางทางความรู้สึกและไม่สามารถเปิดเผยตัวตน ให้ได้รับการบริการที่เป็นส่วนตัวมากที่สุด โดยใช้การเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ ทำเครื่องมือวิจัยการบริการ และระดมความคิดเพื่อเสนอข้อคิดเห็น สืบค้นหาปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกัน  จากการเก็บข้อมูลไดข้อสรุปออกมาเป็นรูปแบบ และเกณฑ์การออกแบบเพื่อการบริการ ซึ่งศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจนั้นต้องพัฒนาองค์ประกอบในการบริการ 4 ส่วน ได้แก่ 1. ประสบการณ์  2. สหวิทยาการ  3. การเพิ่มประสิทธิภาพ  4. ผู้คน ด้วยการปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัย (Digital Service) และอบอุ่น ปลอดภัย และใส่ใจ เพื่อให้กลายเป็น Excellent Center ด้านการดูแลผู้ป่วยที่ถูกกระทำความรุนแรงและล่วงละเมิดทางเพศ เป็นแม่แบบในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ถูกกระทำความรุนแรงและล่วงละเมิดทางเพศให้เท่าเทียมและเป็นธรรม


 


                 The purpose of this research is to study a service design system that is aimed to give the greatest satisfaction to the user and for improve the image of One Stop Crisis Center the Police General Hospital. Whare the focuses on the service for Victims in Sexual Violence treatment admission. For methodology, the researcher collected information from representative samples who are the stakeholders in the OSCC Police General Hospital by observation, interviewing, creating a Service design tool, and brainstorming to find problems and solutions together. From all of the information, the conclusion shows that the OSCC Police General Hospital should improve in three formats and design criteria for service: experience, theology, and increase performance and People. By upgrading the image to represent the new experience of OSCC Police General Hospital more modern in type of Digital service warm safe and careing by creation of designing prototype for Victims in Sexual Violence clinic, the enhance the understanding of the organization to adapt to the changing of Thai society and technology in the present day.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts