แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะแบบพหุศาสตร์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Guidelines for Multidisciplinary Art Activities to Enhance Holistic Learning of Fifth Grade Students)

Main Article Content

จตุพร ปทุมารักษ์ (Jatuporn Patumarak)
โสมฉาย บุญญานันต์ (Soamshine Boonyananta)

Abstract

 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts