การเปรียบเทียบทักษะการแต่งคำประพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนว Constructivist กับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (Comparison Of Constructivist And Traditional Learning Approaches To The Poetry Composition Skills Of Matthayom Sueksa Two Students)

Main Article Content

สุริยา แสนสุขไสย (Suriya Sansuksai)
สุวรรณี ยหะกร (Suwannee Yahakorn)
นพคุณ คุณาชีวะ (Noppakun Kunacheewa)
วรนุช แหยมแสง (Woranuch Yeamseang)
เด่นดาว ชลวิทย์ (Dendow Chollawit)

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนว Constructivist กับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (2) เปรียบเทียบทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนว Constructivist (3) เปรียบเทียบทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ


               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยการนำคะแนนสอบกลางภาค วิชาภาษาไทยของนักเรียนทั้ง 12 ห้องมาหาค่าความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) แล้วเลือกคู่ของค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกันจำนวน 1 คู่มาจับสลาก พบว่า นักเรียนห้องที่ 9 เป็นกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนว Constructivist และนักเรียนห้องที่  12 เป็นกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ


               เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนว Constructivist จำนวน 5 แผน และแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จำนวน 5 แผน และแบบทดสอบวัดทักษะการแต่งคำประพันธ์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การทดสอบค่าที (t test) แบบ dependent และ independent


               ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) ทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ทักษะการแต่งคำประพันธ์ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนว Constructivist สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนว Constructivist พบว่า ทักษะการแต่งคำประพันธ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า ทักษะการแต่งคำประพันธ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


 


                This research aims to (1) compare the skill of composing verse Klansupap student's grade 2 during the learning along. Constructivist Learn how to manage normal (2) compare the skills of composing verse Klansupap of high school students during the previous two years. And after learning how to deal with learning along. Constructivist (3) compare the skills of composing verse Klansupap of high school students during the previous two years. And after learning how to deal with normal learning.


               The sample used in this study were students at two schools Nawaminthrachinuthit Rachinuthit. Suankularb Prakan 2nd semester 2561 academic year, which was selected by a simple random sampling (simple random sampling) by the midterm. Language Thailand's students and 12 rooms for the ANOVA (one-way ANOVA) and a pair of averages is no difference of 1 pair lottery found that students in the 9th, a group learning method. learning along Constructivist And 12 students in a class to learn how to deal with before.


               The tools used in this research. Plan how to deal with learning along. Constructivist 5 plans and lesson plans, learning how to deal with the normal 5 skills test plan and composing poetry. The evaluation criteria composing poetry category Klansupap. Which have been audited by an expert. And IOC (IOC) used for data analysis. T test (t test) a dependent and independent.


               The results were as follows: (1) skill composing poetry category Klansupap. Senior students of 2nd year found that the average score of students with learning along. Constructivist Higher than the average score of students who learn how to deal with a normal level of statistical significance. 05 (2) skills in composing poetry category Klansupap. Students of Grade 2 students learn how to deal with along. Constructivist found the back of higher learning classes. Statistically significant at the .05 level. (3) skills composing poetry category Klansupap. Students of Grade 2 students learn how to deal with normal scores were higher than the previous class. The statistical significance level. 05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts