ผลกระทบของคุณลักษณะของงานที่มีต่อความสำเร็จในการทำงานผ่านความสุขในการทำงานของครูโรงเรียนนาคประสิทธิ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

อรกัญญา พงษ์พิมาย
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงาน ความสุขในการทำงานและความสำเร็จในการทำงาน ศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของงานที่มีต่อความสุขในการทำงานและเพื่อศึกษาอิทธิพลของความสุขในการทำงานที่มีต่อความสำเร็จในการทำงาน โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูโรงเรียนนาคประสิทธิ์ จำนวนทั้งหมด 256 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้มีการใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและการถดถอยพหุคูณ  ในการทดสอบสมมติฐานซึ่งผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของงานในด้านความมีเอกลักษณ์ของงานและด้านความสำคัญของงานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยที่ด้านความหลากหลายของงาน ด้านความเป็นอิสระในงานและด้านข้อมูลผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณลักษณะของงานด้านความหลากหลายของงาน ด้านความสำคัญของงานและด้านข้อมูลผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความสุขในการทำงาน ในขณะที่คุณลักษณะด้านความมีเอกลักษณ์ของงานและด้านความเป็นอิสระในงานไม่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงาน ส่วนความสุขในการทำงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากวิจัยนี้ คือ เป็นแนวทางในการปรับแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ การมอบหมายงานและปริมาณงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับความถนัด ความสามารถ

Abstract

            The purposes of this research were to study the work characteristic, happiness of work and success of work, to study the influence of work characteristic affect the happiness of work, and to study the influence of happiness of work affect the success of work. A sample was 256 teachers of Nakprasith School. An instrumentation was a questionnaire. Data was analyzed using percentage, mean, standard deviation. Moreover, hypothesis test was used by simple regression analysis and multiple regression analysis. The results were found that work characteristic about the identity and the importance of work were in very high level but the diversity, freedom and operational result of work were in high level. The results of hypothesis test were found that the work characteristic about the diversity, importance and operational result of work were positive influence toward the happiness. The work characteristic about the identity and the freedom of work were not the influence toward the happiness of work. The happiness of work was positive influence toward the success of work. The advantages of this research were a process that can change a human resource management, a work position setting and a suitable work assignment.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ