Published: 2016-01-29

ใบรองปก

Veridian E-Journal Silpakorn University

คำนำ

Veridian E-Journal Silpakorn University

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Veridian E-Journal Silpakorn University

จ-ฏ

การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

จรัญญา วงษ์พรหม, คีรีบูน จงวุฒิเวศย์, นวลฉวี ประเสริฐสุข, นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์

41-54

อัตลักษณ์ชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

อินทิรา พงษ์นาค, ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์

511-523

การศึกษาผลการเสริมสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการดำเนินงานของโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี

ดิเรก ทองอร่าม, วสันต์ พรพุทธพงศ์, สุวิไล พุ่มโพธิ์, ภูมิยศ พยัคฆวรรณ, อนุรักษ์ จันทร์ศรี, บุญชู เรืองพงษ์ศรีสุข, พิทักษ์ เกียรติพันธ์, จิรศักดิ์ พรหมประยูร, จงจิตร หิรัญลาภ

553-560

การพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

พิษณุ วรดิษฐ์, กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล, วินิจ เทือกทอง, อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี

676-690

แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดชลบุรี

ประพล เปรมทองสุข, จิรวุฒิ หลอมประโคน, อกนิษฐ์ กุลสุนทร, จิตรเสน เอื้อวงศ์ตระกูล, พูลพงศ์ สุขสว่าง

976-989

พฤติกรรมการเรียนรู้กับสถาปัตยกรรม

รักตระกูล ใจเพียร, ต้นข้าว ปาณินท์

1143-1161

อาคารสำนักงานเขียว

ยุทธวัชร อภิวาทนสิริ

1196-1215

เศร้า (แม่)

ลจลิน ศักดา

1216-1228

ภาคผนวก

Veridian E-Journal Silpakorn University

1299-1303