ผลกระทบของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรที่มีต่อประสิทธิผลการปฎิบัติงานผ่านการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรแบบ BEST ของพนักงานบริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

Main Article Content

วรรณชัย ธุระแพง
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร 2) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรแบบ BEST 3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฎิบัติงาน 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรแบบ BEST 5) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรแบบ BEST ที่มีต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับพนักงานบริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่ายและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า  การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน การพัฒนาความสามารถ การยอมรับคุณค่าผลงาน การจัดการทรัพยากรทางกายภาพ และการสร้างความปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับที่มาก ผลการทดสอบสมมติฐาน 1) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรทางด้านการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดการทรัพยากรทางกายภาพ และการสร้างความปลอดภัยมีผลกระทบทางบวกต่อการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรแบบ BEST ส่วนการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรทางด้านการพัฒนาขีดความสามารถและการยอมรับคุณค่าผลงานไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรแบบ BEST 2) การปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรแบบ BEST ผลกระทบทางบวกต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานบริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนหรือกิจกรรมในองค์กรเพื่อเพิ่มการรับรู้การสนับสนุนองค์ของพนักงาน และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

 

คำสำคัญ : การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร, วัฒนธรรมองค์กร, ประสิทธิผลการปฎิบัติงาน

 

Abstract

            This research aims to survey the acknowledgement or perception from organizational support, to study the compliance of the organizational culture in the way of BEST practice, to find out the performance, to review the influence from the perception of organizational support in the way of BEST practice and to subject the influence of compliance the BEST organizational culture that affects to the performance by using questionnaires as a research implement to collect the data from 400 staffs from Thai Union Manufactory. The data          was analyzed by using statistics of frequency, percentage, mean, standard deviation, the Pearson correlation coefficient, simple and multiple regression analysis. The result of          this research indicates that work environment, competency development, contribution appreciation, management of physical resources and safety of the company are in high level. The results of the hypothesis are as follow. 1) The perception of organizational support in the field of work environment, management of physical resources and safety has a positive influence on the organizational culture in the way of BEST.  On the other hand, the perception in the field of competency development and contribution appreciation is less influence toward the BEST organizational culture. 2) The operation that followed the organizational culture in the way of BEST practice positively influences to the efficient performance of the company’s staffs. From this research, the entrepreneur can evaluate and adjust the strategy, plan or activities supported by the organization in order to urge staffs to acknowledge or perceive more the organizational support and improve the company performance. 

 

Keywords : Acknowledgement from organizational support, Perception from organizational support, Organizational culture, Efficient performance

 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ